Besluitenlijst week 04 (23-01-2017)

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 4 van 2017 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst week 04 (23-01-2017)

Bestuurlijke reactie rekenkamercommissierapport ‘verbonden partijen – risicomatrix en informatievoorziening’
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport ‘verbonden partijen – risicomatrix en informatievoorziening’;
 2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie aan de rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein.

Informatie: Tom Delno
Telefoon: 046-4777479
E-mail: [email protected]

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels
2e wijziging legestabel 2017 rijbewijzen
Het college besluit in te stemmen met de 2e wijziging van de legestabel inzake rijbewijzen.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046-4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bestuursrapportage 3e kwartaal 2016 BsGW
Het college besluit kennis te nemen van de 3e kwartaal 2016 bestuursrapportage van de BsGW.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046-4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Uitgangspunten jaarstukken 2016
Het college besluit de uitgangspunten van de jaarstukken 2016 vast te stellen.
Informatie: Marianne Dackus
Telefoon: 046-4777833
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Managementletter 2016
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Managementletter 2016.
 2. T.a.v. de volledigheidscontrole op inkoop en aanbesteding de resultaten van de evaluatie af te wachten.
 3. Kennis te nemen van de Boardletter 2016.
 4. De Managementletter en het collegebesluit in de besluitvormingsprocedure over de jaarrekening 2016 ter kennis te brengen van de raad.

Informatie: Ton Huijsmans
Telefoon: 046-4778024
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 37 RVO inzake veilige voetpaden binnen Gardenz
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Wil Faworek
Telefoon: 046-4778565
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verlenging samenwerkingsovereen-komst ‘Inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement’ WMO Westelijke Mijnstreek
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement’ WMO Westelijke Mijnstreek 2015 – 2016 vanaf 1 januari 2017 voor de periode van 2 jaar.
 2. Akkoord te gaan met het op verzoek en voor rekening van Stein, Beek en Schinnen, tijdelijk uitbreiden van de huidige formatie contractmanagement met 0,3 fte t.b.v. de WMO-gebieden hulpmiddelen, rolstoelen, trapliften, scootmobielen, leerlingenvervoer.
 3. In te stemmen met de samenwerkingsover-eenkomst ‘Inkoop contractbeheer, contract-management en leveranciersmanagement’ WMO Westelijke Mijnstreek 2017 – 2018.

Informatie: Esther Engelen
Telefoon: 046-4778957
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Verplaatste markten eerste half jaar 2017
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de voorgestelde verplaatsingen voor het eerste half jaar van 2017 van de weekmarkten in Sittard.
 2. Niet in te stemmen met de verplaatsing op carnavalsdonderdag op 23 februari 2017.
 3. Akkoord te gaan met een achtste verplaatsing op zaterdag 15 april 2017 in Sittard, in verband met de Kennedymars.

Informatie: Linda Weening
Telefoon: 046-4778619
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 37 RVO inzake basisonderwijs
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Telefoon: 046-4777765
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Vragen ex artikel 37 RVO inzake dienstregeling Arriva
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ton de Korte
Telefoon: 046-4778547
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Marktgelden Jaormert Gelaen
Het college besluit met inachtneming van artikel 10, lid 1 van de verordening marktgelden een korting te verlenen voor kooplieden op de Jaormert Gelaen. Het gaat om een pilot van 2017 t/m 2019. De korting bedraagt:

 1. voor een dagplaats met non-food op een jaarmarkt per strekkende meter (m1): € 3,91
 2. voor een dagplaats met food op een jaarmarkt per strekkende meter (m1): € 5,95
 3. voor een dagplaats met bloemen en planten op de jaarmarkt per strekkende meter (m1): € 2,89
 4. voor een standwerkerplaats op de jaarmarkt per strekkende meter (m1): € 5,10
 5. voor gebruik van een marktkraam zonder plaats op een jaarmarkt: € 6,29*
  * exclusief omzetbelasting.

Informatie: Linda Weening
Telefoon: 046-4778619
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties