Besluitenlijst week 05 (30-01-2017)

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 5 van 2017 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst week 05 (30-01-2017)

Beslissing op bezwaar verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Het college besluit conform het advies van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften van 21 december 2016, het bezwaarschrift van 22 januari 2016 dat mr. R. Brouwer (SRK Rechtsbijstand) namens zijn cliënten heeft ingediend, niet-ontvankelijk te verklaren.
Informatie: Rick Alberts
Telefoon: 046-4777461
E-mail: [email protected]

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox
Evaluatie uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2017
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016.
 2. Het Uitvoeringsplan WM 2017 “Veiligheid kent geen grenzen” vast te stellen.

Informatie: Pink van Nieuwburg
Telefoon: 046-4777828
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 37 RVO inzake vuurwerkoverlast
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jos Frenken
Telefoon: 046-4778759
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Herziening subsidiebesluit De Domijnen 2016 n.a.v. mediation inzake de indexering gedetacheerd gemeentepersoneel
Het college besluit:

 1. Het subsidiebesluit De Domijnen 2016 d.d. 28 juni 2016 in te trekken.
 2. In te stemmen met de verlening van een subsidie voor 2016 van € 8.083.193 aan Stichting De Domijnen W.M. voor de culturele functies, zoals beschreven in het ondernemingsplan ‘Dichter bij mensen’, en voor de exploitatie van De Ligne. Deze subsidie is exclusief muziek- en dans onderwijs, maar inclusief cultuureducatie en de indexering voor het gemeentelijk personeel ad 1,75%.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Stichting landschapspark Susteren
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Financieel verslagen 2014 en 2015 van de stichting Landschapspark Susteren.
 2. Akkoord te gaan met het ontwerp van het project Landschapspark Born fase 1 (met dit ontwerp wordt tevens uitvoering gegeven aan de natuurcompensatieverplichting voortkomend uit de realisatie van bedrijventerrein Holtum Noord III).
 3. Het ontwerp van het project Landschapspark Born fase 1 ter goedkeuring voor te leggen aan College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.
 4. Met de stichting landschapspark Susteren de reeds gemaakte en door de stichting voorgefinancierde kosten van 2013 t/m 2016 ad € 110.068,16 af te rekenen op basis van de door de stichting ingediende overzichten.
 5. Voor de uitvoering van het project landschapspark Born fase 1 € 169.327,75 (taakstellend) beschikbaar te stellen op voorwaarde dat de stichting, € 75.500 bijdraagt aan de realisatie van het project Landschapspark Born fase 1. Deze kosten komen ten laste van het restantbudget Holtum Noord II en het natuurcompensatie budget uit Holtum Noord III.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Bestemmingsplan woonwagenlocaties Manekoulsweg Sittard, Sportcentrumlaan Sittard, Bosweg Geleen en Hitsberg Obbicht
Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarbij de raad gevraagd wordt om:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b. tot en met f. van het Besluit ruimtelijke ordening.
 2. Het bestemmingsplan ‘Woonwagenlocaties Manekoulsweg Sittard, Sportcentrumlaan Sittard, Bosweg Geleen en Hitsberg Obbicht’ vast te stellen.

Informatie: Hans Giesen
Telefoon: 046-4778738
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Kassiersinstructie
Het college besluit in te stemmen met de vervanging van de momenteel nog geldende kassiersinstructie door de gewijzigde kassiersinstructie.
Informatie: Hans Jehae
Telefoon: 046-4778411
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 37 RVO inzake Wijksteunpunt Amusant
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Linda Corvers
Telefoon: 046-4777436
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 37 RVO inzake ‘Op kamers tussen de ouderen: ‘een win-winsituatie’
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Telefoon: 046-4777726
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 37 RVO inzake geliberaliseerde woningmarkt
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046-4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Vragen ex artikel 37 RVO inzake toekomstvisie van Laco-Glanerbrook
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jack Rademakers
Telefoon: 046-4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Vragen ex artikel 37 RVO inzake Sportzone
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jack Rademakers
Telefoon: 046-4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds (RIF) Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) voor ‘Voordeel & Vervolg’
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de samenwerkings-overeenkomst en het cofinancieringsvoorstel ‘Voordeel & Vervolg: opmaat naar werk’.
Informatie: Marcel Kretzers
Telefoon: 046-4777682
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Reacties