Besluitenlijst week 17 (24-04-2017)

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 17 van 2017 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst week 17 (24-04-2017)

Vaststelling subsidie Stichting Artamuse 2015 op basis van de jaarstukken
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting Artamuse 2015.
 2. De gemeentelijke subsidie 2015 vast te stellen op € 1.338.528 en Stichting Artamuse per beschikking te informeren.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Subsidie Stichting Artamuse 2017, incl. reorganisatiekosten 2016
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verlening van een subsidie in 2017 van € 1.158.180 aan Stichting Artamuse voor het muziek- en dansonderwijs.
 2. De subsidieverzoeken om een bijdrage in de reorganisatievoorziening 2016 ad € 116.993 en 2017 ad € 166.249 af te wijzen.
 3. De subsidieaanvraag cultuureducatie 2017 ad € 103.123 af te wijzen.
 4. Kennis te nemen van de brief van Artamuse d.d. 27 maart jl. en in te stemmen met de antwoordbrief.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Bestuursopdracht huisvesting (vervolgproces)
Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht voor het vervolgproces van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting.
Informatie: Jo Nelissen
Telefoon: 046-4778620
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens / Pieter Meekels

Lijst van Niet Strategisch vastgoed
Het college besluit:

 1. De lijst Niet Strategisch Vastgoed vast te stellen en opdracht te geven aan Unit Vastgoed voor het vervreemden van Niet Strategisch Vastgoed.
 2. De raad de lijst ter kennisname toe te zenden en te informeren via de raadsinformatiebrief.
 3. Opdracht te geven aan Unit Vastgoed om voor de vervreemding van Niet Strategisch vastgoed opbrengstmaximalisatie te realiseren.
 4. Kennis te nemen van de lijst met Strategisch- èn Niet Strategisch Vastgoed.

Informatie: Leon Vaessen
Telefoon: 046-4778359
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Auditjaarplan 2017
Het college besluit:

 1. Het auditjaarplan 2017 vast te stellen.
 2. Het auditjaarplan 2017 ter kennis te brengen van de auditcommissie.

Informatie: Ton Huijsmans
Telefoon: 046-4778024
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bestuursrapportage 4e kwartaal 2016 BsGW
Het college besluit kennis te nemen van de 4e kwartaal 2016 bestuursrapportage van de BsGW.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046-4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 37 RVO inzake overlast verkeer door werkzaamheden
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rob van Kaldekercken
Telefoon: 046-4777257
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Reacties