Besluitenlijst Week 35 (28-08-2017)

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 35 van 2017 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 35 (28-08-2017)

Tweede kwartaalrapportage 2017 Sociaal Domein
Het college besluit de Tweede kwartaal-rapportage 2017 Sociaal Domein ter kennisname en bespreking door te leiden naar de commissie Decentralisatie Inkomensondersteuning Wijkgericht Werken Zorg en Welzijn.
Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 046-4778827
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Astrid Verblakt / Leon Geilen / Bert Kamphuis

Uitbesteden beheer en onderhoud gemalen en randvoorzieningen aan Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de bestuursovereenkomst Samenwerken in de Afvalwaterketen en de uitvoeringsovereenkomst gemalenbeheer afvalwaterketen met het Waterschapsbedrijf Limburg.
Informatie: Marcel Lardinoye
Telefoon: 046-4778305
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststelling subsidie Stichting Kunst & Zo (Stadslab) 2016
Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken van Stadslab over 2016 en de subsidie 2016 lager vast te stellen op € 40.000 en het te veel bevoorschotte bedrag ad € 2.500 terug te vorderen.
  2. Stadslab via een beschikking hierover te informeren.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-477602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Subsidie Stichting Kunst & Z0 (Stadslab) 2017 en volgende jaren
Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie 2017 aan de St. Kunst & Zo van maximaal € 40.000. De subsidie ontvangt Stadslab ter subsidiëring van de activiteiten van Stadslab in de eerste 8 maanden van 2017, het organiseren van culturele activiteiten op het gebied van beeldende kunst en de eventuele sanering van schulden.
  2. In te stemmen met het beëindigen van de structurele subsidie aan de St. Kunst & Zo per 1 januari 2018 en de subsidie vanaf 1 januari 2018 af te bouwen tot nihil per 1 juli 2018.
  3. Kennis te nemen van de managementrapportage Stadslab over de eerste 6 maanden 2017.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Reacties