Besluitenlijst Week 4 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 4 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 4 2018

Nieuwe beleidsregels handhaving Wet kinderopvang vaststellen
Het college besluit:

 1. De Beleidsregels handhaving kinderopvang Sittard-Geleen 2018 vast te stellen.
 2. Het aanwijzingsbesluit van de directeur publieke gezondheid van de GGD voor het jaar 2018 vast te stellen.

Informatie: Nicolle Offermans
Telefoon: 046-4777453
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Integratieplan poppodium Volt in De Domijnen en subsidie 2018 poppodium evenals ontvlechtings-kosten Volt uit PIW-groep
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het integratieplan voor poppodium Volt in De Domijnen.
 2. Een subsidie van € 370.000 te reserveren als bijdrage 2018 in de exploitatiekosten van poppodium Volt.
 3. Een bedrag van € 70.000 betaalbaar te stellen aan de PIW-groep als bijdrage in de ontvlechtingskosten van Stichting Volt uit de PIW-groep en dit bedrag ten laste te brengen van het product Cultuur 2017.

Informatie: Jack Rademakers
Telefoon: 046-4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Toetsingsverzoeken preventief toezicht
Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel inzake toetsingsverzoeken preventief toezicht met betrekking tot bijstellingen van de begroting 2018, ter agendering in de raadsvergadering van 1 februari 2018.
Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046-4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2018-2021
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Blueports 2018-2021 en de hierin opgenomen gemeentelijke cofinanciering ter grootte van € 10.000,-.
 2. In te stemmen met de bijhorende Uitvoeringsagenda.
 3. De portefeuillehouder te mandateren voor het indien nodig aanbrengen van kleine wijzigingen.
 4. Aanvullend op de genoemde samenwerking binnen de Blueports Limburg een herstructureringsaanpak van het gebied van en rondom de Franciscushaven in Holtum Noord in gang te zetten met als doel nieuwe fysieke ruimte te vinden voor logistieke ontwikkelingen en voor deze aanpak en voor dit doel € 20.000,- ter beschikking te stellen.

Informatie: Raymond Ubachs
Telefoon: 046-4778424
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Herstelplan begroting 2018
Het college besluit:

 1. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel ‘herstelplan begroting 2018’ ter agendering in de raadsvergadering van 1 februari 2018.
 2. Het herstelplan begroting 2018, inclusief de actualisatie van de opgave en de uitwerking van het maatregelenpakket, vast te stellen.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046-4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brieven gemeente Stein d.d. 7 en 14 december 2017
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het versturen van antwoordbrieven aan de gemeente Stein.
 2. De gemeenteraad een afschrift te sturen van de antwoordbrief inzake rol- en taakverdeling bestuursorganen Vixia.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046-4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Samenwerkingsafspraken 2018 facilitering Sportzone
Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsafspraken 2018 facilitering Sportzone.
Informatie: Jack Rademakers
Telefoon: 046-4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Omleidingen goederenvervoer per spoor Heerlen-Herzogenrath
Het college besluit in te stemmen met de brief aan de Tweede Kamer.
Informatie: Edwin Pirson
Telefoon: 046-4778707
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Reacties

article
124678
Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180205/besluitenlijst-week-4-2018/
2018-02-05T08:00:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/04/10165926/gemeentehuis-in-sittard-9-april-2016.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws