Besluitenlijst Week 9 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 9 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 9 2018

Definitief besluit herhuisvesting Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Sittard-Geleen inzake de nieuwe huisvesting van het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek.
 2. In te stemmen met de locatie Geleenbeeklaan 2 te Geleen voor herhuisvesting van het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek in het voorste gedeelte van het gebouw (de zgn. Oudbouw / de begane grond en 1e en 2e verdieping) voor de komende drie tot vijf jaar.

Informatie: Eveline Steegmans
Telefoon: 046-4778505
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vonnis rechtbank Maastricht inzake Bouwontwikkeling Zuid – Gemeente Sittard-Geleen.
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het vonnis dat rechtbank Maastricht op 8 november 2017 uitgesproken heeft inzake Bouwontwikkeling Zuid – Gemeente Sittard-Geleen.
 2. Kennis te nemen van de analyse van het vonnis door PelsRijcken.

Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046-4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouders: wethouders Noël Lebens en Ruud Guyt

Afsprakenkader (sociaal plan) overgang van personeel naar De Domijnen
Het college besluit het bijgewerkte Afsprakenkader als eindbod voor te leggen aan de Commissie voor Georganiseerd Overleg (het GO).
Informatie: Bert Ehlen
Telefoon: 046-4777721
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

SO rapportage inloopdagen 2016 – 2017
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de rapportage van de inloopdagen 2016-2017 van het Sociaal Overleg.
 2. Akkoord te gaan met de antwoordbrief aan het Sociaal Overleg.

Informatie: Noortje Kramer
Telefoon: 046-4777384
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Transformatie jeugdhulp bevorderen bij Mondriaan en Gecertificeerde Instellingen
Het college besluit:

 1. Het principebesluit dat de wethouders Jeugd van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben genomen op 30 november jl. over Mondriaan over te nemen en daarmee
  a. De inhoudelijke lijn van het herontwerp Kind en Jeugd te onderschrijven.
  b. Op basis van cofinanciering, in drie nader uit te werken tranches, innovatiegelden ad €48.000,- per jaar in 2018, 2019 en 2020 beschikbaar te stellen voor het herontwerp Kind & Jeugd, waarbij de werkwijze na 3 jaar samen met Mondriaan en de overige ketenpartners wordt geëvalueerd.
  c. Een projectgroep in te stellen, bestaande uit Mondriaan en een afvaardiging van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten om de implementatie en uitwerking van het herontwerp te monitoren.
  d. Een externe partij, bijvoorbeeld de Universiteit van Maastricht, te betrekken bij het monitoren en analyseren van de (voortgang van de) resultaten.
 2. Het principebesluit dat de wethouders Jeugd van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben genomen over het transformatieplan van de gecertificeerde instellingen over te nemen en te besluiten om
  a. Het advies van de stuurgroep jeugd Zuid-Limburg om de inhoud van het transformatieplan van de drie GI’s (‘Zichtbaar Verbinden’) over te nemen.
  b. Het advies van de stuurgroep jeugd Zuid-Limburg, om voor het plan ‘Zichtbaar Verbinden’ € 360.000 beschikbaar te stellen op schaal van Zuid-Limburg, over te nemen.
  c. Een bedrag van € 89.136 beschikbaar te stellen voor het plan ‘Zichtbaar Verbinden’ vanuit het innovatiebudget sociaal domein 2018, als bijdrage vanuit de gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Suzan Rosenke/Marcel Kretzers
Telefoon: 046-4777838/7682
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Vierde kwartaalrapportage 2017 Sociaal Domein
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Vierde kwartaalrapportage 2017 Sociaal Domein.
 2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de commissie Decentralisatie, Inkomensondersteuning, Wijkgericht Werken, Zorg en Welzijn.

Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 046-4778827
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Astrid Verblakt/Leon Geilen/Bert Kamphuis

Subsidiëring/opdrachtverstrekking peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid 2018
Het college besluit:

 1. Het plan ‘Voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 2018’ vast te stellen.
 2. Het plan ‘Schakelklassen en extra leertijd januari tot en met juli 2018’ vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met het verlenen van subsidies voor:
  a. Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie conform de Subsidieregeling peuteropvang en het plan ‘VVE 2018’ (open eind financiering).
  b. HBO-coach en kwaliteitsbudget VVE ad € 177.095,00 conform het plan ‘VVE 2018’.
  c. Schakelklassen/extra leertijd in het primair onderwijs conform het plan ‘Schakelklassen en extra leertijd 2018’ en de begroting schakelklassen en extra leertijd 2018 ad € 137.022,50.
 4. Akkoord te gaan met het verlenen van opdrachten voor:
  a. Coördinatie van het onderwijsachterstandenbeleid 2018.
  b. Uitvoeren van het VVE Junior project Roma/Sinti 2018.

Informatie: Marion van der Leeuw
Telefoon: 046-4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Reacties

article
127824
Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180312/besluitenlijst-week-9-2018/
2018-03-12T17:00:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/04/10165926/gemeentehuis-in-sittard-9-april-2016.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws