Besluitenlijst Week 17 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 17 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 17 2018

Vragen ex artikel 43 RVO inzake toegankelijkheid stembureaus
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Henk Vaessen
Telefoon: 046-4778601
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Bestuursondersteuning demissionair college
Het college besluit akkoord te gaan met de verlenging van de inhuur van de bestuursondersteuners en managementassistente, die het demissionaire college ondersteunen met uiterlijk eindmoment de start van het nieuwe college, dan wel het moment dat een zittend wethouder de werkzaamheden eerder beëindigt.
Informatie: Maurice Gorissen
Telefoon: 046-4778515
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Jaardocument 2017 Veiligheidsregio Zuid Limburg
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg
 2. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  a. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg
  b. als zienswijze in te dienen dat:
  Gelet op het ad-hoc karakter van de maatregelen om de negatieve financiële resultaten van de exploitatie op te vangen, wij vraagtekens stellen bij de vraag of de organisatie financieel wel in control is.
  De constatering dat er vanaf 2020 een structurele verhoging van de begroting aan de orde is, mag de uitkomst van het debat over de kostenverdeelsleutel niet negatief beïnvloeden. De organisatie, inclusief financiën, moet zo snel mogelijk in control worden gebracht.

Informatie: Hans Hoogers
Telefoon: 046-4778144
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Begrotingswijzigingen 2018 Veiligheidsregio Zuid Limburg
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.
 2. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  a. kennis te nemen van de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg
  b. als zienswijze in te dienen dat:
  Gelet op het ad-hoc karakter van de maatregelen om de negatieve financiële resultaten van de exploitatie op te vangen, wij vraagtekens stellen bij de vraag of de organisatie financieel wel in control is.
  De constatering dat er vanaf 2020 een structurele verhoging van de begroting aan de orde is, mag de uitkomst van het debat over de kostenverdeelsleutel niet negatief beïnvloeden. De organisatie, inclusief financiën, moet zo snel mogelijk in control worden gebracht.

Informatie: Hans Hoogers
Telefoon: 046-4778144
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Ontwerp-begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid Limburg
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2019 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg
 2. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  a. kennis te nemen van de begroting 2019 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg
  b. als zienswijze in te dienen dat:
  – Gelet op het ad-hoc karakter van de maatregelen om de negatieve financiële resultaten van de exploitatie op te vangen, wij vraagtekens stellen bij de vraag of de organisatie financieel wel in control is.
  De constatering dat er vanaf 2020 een structurele verhoging van de begroting aan de orde is, mag de uitkomst van het debat over de kostenverdeelsleutel niet negatief beïnvloeden. De organisatie, inclusief financiën, moet zo snel mogelijk in control moet worden gebracht.
  – Het bestuur van de VRZL wordt verzocht te pleiten voor extra rijksgelden.

Informatie: Hans Hoogers
Telefoon: 046-4778144
E-mail:[email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Facetbestemmingsplan parkeren en Facetbeheersverordening Parkeren
Het college besluit:

In te stemmen met het ontwerp van het facetbestemmingsplan Parkeren en het ontwerp van de beheersverordening Parkeren.

Het ontwerp van het Facetbestemmingsplan en het ontwerp van de Facetbeheersverordening Parkeren gedurende de wettelijke termijn van zes weken ter inzage te leggen en een ieder in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te brengen gedurende die periode.

Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046-4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Facetbestemmingsplan begripsbepaling wonen
Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
 2. Het bestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan begripsbepaling wonen vast te stellen.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046-4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Jaarplan Talentontwikkeling Cultuur 2018
Het college besluit in te stemmen met het Jaarplan Talentontwikkeling Cultuur 2018.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Pilot tijdelijk terras op de hoek Walstraat en Brandstraat in Sittard
Het college besluit:

 1. In te stemmen met een (nieuwe) pilot voor een tijdelijk terras op de hoek WalstraatBrandstraat, dit op basis van een huurovereenkomst voor de duur van 2 jaar.
 2. De pilot na afloop van de huurovereenkomst te evalueren.

Informatie: Maurice Rutten
Telefoon: 046-4778768
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Afronding project Ligne
Het college besluit kennis te nemen van de financiële afronding van het project Ligne en met in achtneming van het raadsbesluit van 9 november 2017 (2e programmarapportage 2017 addendum Statusoverzicht kredietafwijkingen lopen projecten) inzake Ligne in te stemmen met:

 1. a. het activeren van de fietsenstalling ad € 700.000 op het product Vastgoed en de kapitaallasten dekken uit het exploitatieresultaat Parkeerterrein Zuyd Hogeschool (Heinseweg).
  b. het beschikbaar stellen van € 300.000 BSW investeringsmiddelen voor additionele werkzaamheden afkoppeling openbare ruimte en aanpassingen rioleringen.
  c. de financiële afronding project Ligne als beslispunt voor de raad op te nemen bij de 1e programmarapportage 2018 en in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voor te leggen aan de provinciaal toezichthouder.
 2. het met ingang van 2019 beschikbaar stellen van € 115.000 additionele beheermiddelen per jaar voor de kwalitatieve verbetering en wijziging areaal openbare ruimte (Groot Onderhoud, Dagelijks Onderhoud, Reiniging). Deze kosten worden verwerkt in de begroting
  2019 en in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciaal toezichthouder.

Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046-4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders
Noël Lebens / Ruud Guyt

Ontwerpbestemmingsplan ’t Kleesj – de Wieër
Het college besluit:

 1. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling geen m.e.r.-procedure behoeft te worden doorlopen en de initiatiefnemer overeenkomstig te berichten.
 2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan ’t Kleesj–de Wieër.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan te publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen met voor een ieder de mogelijkheid om zienswijzen omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Informatie: Hans Giesen
Telefoon: 046-4778738
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens/Pieter Meekels

Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 GR SSC-ZL
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de GR SSC-ZL.
 2. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 van de GR SSC-ZL.
 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  – kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de GR SSC-ZL.
  – Een zienswijze in te dienen, inhoudende: in te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 van de GR SSC-ZL, onder de voorwaarde dat de dienstverlening door het SSC-ZL voor de start van het begrotingsjaar 2019 operationeel is.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046-4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Aanpassing regeling PeGrec
Het college besluit het Privacy- en Gebruiksreglement Elektronische Communicatiemiddelen op basis van verkregen instemming van de Ondernemingsraad definitief aan te passen conform het gestelde bij het voorgenomen collegebesluit dienaangaande d.d. 20 februari 2018.
Informatie: Peter Boers
Telefoon: 046-4777637
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Startprognose 2018/1e begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de startprognose 2018/1e begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg.
 2. In te stemmen met de doorleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen, inhoudende:
  in te stemmen met de startprognose 2018/1e begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg onder de voorwaarden dat:
  – de Kredietbank Limburg in juni 2018 een adequaat plan van aanpak gericht op een gezonde bedrijfsvoering van Kredietbank Limburg voorlegt aan het College;
  – het College in staat wordt gesteld om de bedrijfsvoering te monitoren, de Kredietbank Limburg levert hiertoe kwartaalrapportages aan.

Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046-4778596
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Begroting 2019 e.v. Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 e.v.
 2. In te stemmen met de doorleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen, inhoudende: in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 e.v. van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg onder de voorwaarde dat:
  – de Kredietbank Limburg in juni 2018 een adequaat plan van aanpak gericht op een gezonde bedrijfsvoering van Kredietbank Limburg voorlegt aan het College. Het effect van dit plan dient tot uitdrukking te komen in de 1e begrotingswijziging 2019.
  – het besluit over het generatiepact expliciet wordt opgenomen inclusief een uitwerking van de financiële en personele/organisatorische impact van deze regeling. De gemeenteraad is van mening dat de in- en uitvoering van deze regeling budgetneutraal moet verlopen.

Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046-4778596
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Vragen ex art 37 RVO inzake plaatsen watertappunten
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ming Wong
Telefoon: 046-4778628
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Jaarverslag 2017, tweede begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 GGD Zuid-Limburg
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van de GGD Zuid Limburg.
 2. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2018 en met de ontwerpbegroting 2019 van de GGD ZuidLimburg.
 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  a. Kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van de GGD Zuid-Limburg.
  b. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2018 van de GGD Zuid-Limburg en geen zienswijze hierop in te dienen.
  c. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van de GGD Zuid-Limburg en eveneens geen zienswijze hierop in te dienen.

Informatie: Maurice Leenders
Telefoon: 046-4777760
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Jaarrekening 2017, programmabegroting 2019, meerjarenraming 2020-2022 RUD Zuid-Limburg
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 RUD Zuid-Limburg.
 2. In te stemmen met de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.
 3. In te stemmen met de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 RUD Zuid-Limburg.
  b. In te stemmen met de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 en geen zienswijzen in te dienen.

Informatie: Marcel Poeckling
Telefoon: 046-4778554
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Verzoek tot uitbreiding en renovatie tennispark Obbicht (vervolg)
College besluit:

 1. Uit coulance aan TC ‘Bicht ’14 een bedrag ad. € 7.500 ter beschikking te stellen ten behoeve van de aanleg van één extra verlichte tennisbaan op het tennispark te Obbicht.
 2. Aan TC ‘Bicht ’14 vanaf 1 januari 2017 een jaarlijkse subsidie ad. € 2.000 per tennisbaan te verstrekken voor het jaarlijks zelf in
  onderhoud en beheer houden van het sportcomplex Obbicht e.e.a conform de subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties 2017.

Informatie: Dre Biesmans
Telefoon: 046-4777710
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Vragen ex artikel 37/43 RVO inzake verkeersproblematiek Hoogveld Sittard
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dijker
Telefoon: 046-4778737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Votering Mobiliteitsgelden voor de projecten reconstructie kruispunt Rijksweg Zuid – A76 Geleen en realisatie fietspad door de oostelijke schootsvelden
Het college besluit:

 1. Vooruitlopend op de vaststelling van een nieuw Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan in te stemmen met het naar voren halen van 2 maatregelen, t.w. realisatie solitair fietspad door de oostelijke schootsvelden Sittard en reconstructie kruispunt Rijksweg Zuid-A76 Geleen.
 2. De aanwending van de hiervoor benodigde € 400.000,- uit het aanwezige budget 2018 nieuw beleid in kader van o.a. Mobiliteitsplan bij de 1e programmarapportage te verwerken in de begroting en daarbij onderdeel uit te laten maken van provinciale goedkeuring.

Informatie: Ton de Korte
Telefoon: 046-4778547
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Reacties