Besluitenlijst Week 21 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 21 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 21 2018

Vragen ex artikel 37 RVO inzake Kwetsbaarheid installaties op Chemelot voor cyberaanvallen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Hans Hoogers
Telefoon: 046-4778144
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Aanvraag subsidie voor gevelaanpassing van de panden Rijksweg-Noord 22, 26 en 36 in Sittard
Het college besluit een subsidie van € 30.000 te verlenen voor aanpassing van gevels van de panden Rijksweg-Noord 22, 26 en 36 in Sittard.

Informatie: Richard Schoffeleers
Telefoon: 046-4778157
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Vragen ex artikel 37 inzake supermarkt Ligne
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046-4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens / Pieter Meekels

Mikojel-sporthal
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het projectvoorstel om de Mikojel-sporthal aan de Sportcentrumlaan 37 niet te slopen, maar te verbouwen tot monofunctionele sportaccommodatie ten behoeve van Gymnastiekvereniging Swentibold en deze accommodatie aan te merken als ‘strategisch vastgoed’.
 2. De buitenruimte sober in te richten en verdere inrichting te ontwikkelen conform en ten laste van Zitterd Climate Proof (gebiedsontwikkeling Corio Glana) in samenwerking met het Waterschap Limburg.
 3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet € 582.728 als aanvulling op het reeds eerder bestemde krediet van € 475.000 t.b.v. de verbouwing van de Mikojel-sporthal tot een monofunctionele sportaccommodatie voor
  Gymnastiekvereniging Swentibold.
 4. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende dekkingsmiddelen:
  a) € 180.000 t.l.v. het restant investeringsprogramma Sport, jaarschijf 2017;
  b) € 402.728 door te berekenen in de huur.
 5. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in het kader van het preventief toezicht per brief het raadsbesluit voor wat betreft onderdeel 3b. ter goedkeuring voor te leggen.
 6. Zowel Leyenbroekerweg 15 (voormalige Open Universiteit en ‘niet-strategisch vastgoed’) als Leyenbroekerweg 15a (huidige turnhal gymnastiekvereniging Swentibold, ‘strategisch vastgoed naar functie’) te bestempelen als ‘strategisch naar ontwikkeling’ vanwege de te ontwikkelen gebiedsvisie in het kader van de Actualisatie Zitterd Revisited.
 7. Leegstandsbeheer door Maximus van Leyenbroekerweg 15a te beëindigen en het totale pand tijdelijk te verhuren uit het oogpunt van opbrengstmaximalisatie tegen minimaal kostendekkende huur inafwachting van de gebiedsvisie en realisatie.

Informatie: Corry de Koster
Telefoon: 046-4777660
E-mail: [email protected]
Onderwerp Besluit
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels / Ruud Guyt

Gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste)
Het college besluit een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan mevrouw Joke Verberkt-de Boer uit Geleen.
Informatie: Sylvia Gimbrere
Telefoon: 046-4778048
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Reacties

article
134253
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180603/besluitenlijst-week-21-2018/
2018-06-03T09:07:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws