Besluitenlijst Week 23 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 23 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 23 2018

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Al Houda-moskee
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rick Alberts
Telefoon: 046-4777461
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften in het jaarverslag.
 2. In te stemmen met doorgeleiding van jaarverslag naar de Raad.

Informatie: Wiel van Wersch
Telefoon: 046-4777732
E-mail: wiel.van [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RvO inzake kermis Geleen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Herbenoeming restauratiedeskundige Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Het college besluit:

 1. Per 12 juni 2018 over te gaan tot herbenoeming van de heer R. Bosch van Drakestein als restauratiedeskundige van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 2. De betrokkene hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Informatie: Mariska Jansen
Telefoon: 046-4778512
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Evenementensubsidies 2018
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van evenementensubsidies en met de bekostiging van gemeentelijke On brand Evenementen 2018 overeenkomstig het besluit van het college “Uitvoering Evenementen in de periode 2016-2019 in relatie tot versterking stadscentra” en conform de “Nadere regels subsidiering evenementen”.
 2. In te stemmen met het toepassen van hoofdstuk 7 van de “Nadere regels subsidiering evenementen” van de gemeente Sittard-Geleen 2013 (hardheidsclausule) naar aanleiding van het toepasselijk zijn van hoofdstuk 2 van diezelfde nadere regels. Het betreft de hardheidsclausule voor aanvragen die meer dan drie jaar aaneengesloten toegekend zijn.
 3. In te stemmen met het incidenteel invullen van de ombuigingstaakstelling evenementen 2018 en in de kadernota 2019 vast laten leggen hoe invulling wordt gegeven aan het evenementenbeleid in de periode 2019-2022.

Informatie: Jan Miltenburg/Katarina Boels
Telefoon: 046-4777602/046-4778446
E-mail: [email protected] / [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Verzoek instellen onderzoekscommissie ex artikel 155a-f gemeentewet
Het college besluit in te stemmen met verzending van brief aan de gemeenteraad.
Informatie: Jo Nelissen
Telefoon: 046-4778620
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens/Pieter Meekels

Realiseren van een tijdelijke parkeerlocatie aan de Poststraat/Op de Geer te Sittard
Het college besluit:

 1. Een tijdelijke parkeerlocatie in te richten aan de Op de Geer perceel L939 (gedeelte) en K3601 (gedeelte).
 2. Haar besluit van 1 maart 2016 om een gedeelte van het perceel STD L 939 langs de Mercator te verkopen aan DynaGroup in te trekken en in plaats daarvan te besluiten om met de beoogde gebruiker van de tijdelijke parkeerplaats zijnde DynaCommerce een bruikleenovereenkomst aan te gaan.
 3. Ten aanzien van gebruiker DynaCommerce in te stemmen met het “om niet” in gebruik geven van hun deel van de parkeerlocatie voor de duur van 6 jaar e.e.a. overeenkomstig het gestelde in de conceptbruikleenovereenkomst.
 4. De burgemeester draagt de ondertekening van de “Conceptbruikleenovereenkomst parkeerplaatsen Op de Geer.” op aan de heer R.H.J.P. Essers Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer., ex artikel 171, lid 2, Gemeentewet.
 5. DynaCommerce toestemming verlenen om op hun kosten op gedeelten van de percelen STD L 939 en K 3601 aan Op de Geer een tijdelijke parkeerplaats aan te leggen en een slagboom te plaatsen.

Informatie: Bert Pex
Telefoon: 046-4778670
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers
Het college besluit vast te stellen dat:

 1. voor burgemeester Cox en de wethouders Guyt, Kamphuis en Meekels de in de Gemeentewet geregelde verrekenplicht voor inkomsten uit de zgn. niet ambtsgebonden nevenfuncties niet van toepassing is.
 2. voor de wethouders Geilen, Lebens, en Verblakt-Schmeits voor het jaar 2017 geen verrekening van inkomsten uit niet ambtsgebonden nevenfuncties hoeft plaats te vinden.

Informatie: Bert Ehlen
Telefoon: 046-4777721
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Invulling taakstelling van € 1 mio arbeidsvoorwaarden
Het college besluit in te stemmen met de invulling van de taakstelling op de arbeidsvoorwaarden ad. € 1 mio door:

 1. het vanaf 2018 aanpassen van de begroting door het verlagen van de begroting voor personele lasten met € 850.000,- door het verlagen van de formatie met 12,3 fte.
 2. het invullen van de resterende taakstelling van € 150.000,- door de volgende maatregelen:
  » Afschaffen budget t.b.v. de sportdag (€ 20 K.)
  » Afschaffen bijdrage werkgever aan personeelsverenigingen (PV) (€ 18 K.)
  » Afschaffen Kerstpakket (€ 72 K.)
  » Onderuitputting centraal budget Voormalig Personeel (€ 20 K.)
  » Onderuitputting budget actieve deelnemers VGZ-compensatieregeling (€ 20 K.)

Informatie: Jos Belt
Telefoon: 046-4777093
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

1e Kwartaalrapportage 2018 Vixia BV en GR
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 1e Kwartaalrapportage 2018 Vixia BV en GR en de scorecards van de maanden maart en april.
 2. De 1e Kwartaalrapportage door te leiden naar de raadsagendacommissie ter bespreking in de ronde van 4/5 juli.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046-4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het artikel “Onderzoek naar schuldenaars onder schrikbewind”, uit De Groene van 3 mei jl.
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046-4778596
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Tender Gasloze Wijken
Het college besluit in principe in te stemmen met de uitvoering van het project aardgasvrije wijk Limbrichterveld en daartoe een subsidieaanvraag bij het Ministerie van BZK” en hiervoor in tranches, gesaldeerd een bijdrage van € 11,2 mio te vragen.
Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046-4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Reacties

article
135289
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180615/besluitenlijst-week-23-2018/
2018-06-15T08:01:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws