Besluitenlijst Week 27 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 27 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 27 2018

Advies commissie begroting en verantwoording jaarrekening 2017
Het college besluit in te stemmen met de schriftelijke reactie van het college van B&W aan de gemeenteraad.
Informatie: Servé Roberts
Telefoon: 046-4778060
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Lijst niet-strategisch vastgoed
Het college besluit:

 1. De lijst Niet-Strategisch Vastgoed 2018 vast te stellen en opdracht te geven aan Unit Vastgoed voor het vervreemden van Niet-Strategisch Vastgoed, waarbij opbrengstmaximalisatie het uitgangspunt is.
 2. De Raad de lijst ter kennisname toe te zenden en te informeren via een raadsinformatiebrief.

Informatie: Leon Vaessen
Telefoon: 046-4778359
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Het bestemmingsplan ’t Kleesj – De Wieër
Het college besluit:

 1. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarbij de raad gevraagd wordt om:
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b. tot en met f. van het Besluit ruimtelijke ordening.
 3. Het bestemmingsplan ” ’t Kleesj – de Wieër”, zoals vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en de ondergrond vast te stellen.

Informatie: Hans Giesen
Telefoon: 046-4778738
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Plan bedrijf Basic Pharma op perceel Poort van Geleen (Chemelot)
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het opstarten van de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Poort van Geleen om het plan van het bedrijf Basic Pharma voor dit perceel mogelijk te maken.
 2. In te stemmen met de aankoop van 335 m2 van DSM en de verkoop van 850 m2 grond aan Basic Pharma conform aankoop / verkooptekening en begrotingswijziging.
 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel aan de gemeenteraad, waarin gevraagd wordt om in te stemmen:
  3.1 met de begrotingswijziging over aan- en verkoop van gronden om het nieuwbouwplan van het bedrijf Basic Pharma voor het perceel Poort van Geleen mogelijk te maken.
  3.2 met het voor goedkeuring voorleggen van deze begrotingswijziging aan de provincie Limburg.
 4. In te stemmen met de projectovereenkomst en planschadeovereenkomst tussen gemeente en Basic Pharma.

Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 046-4777691
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake geen inzameling taxussnoeisel
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ron Grooten
Telefoon: 046-4778685
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Dialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de opgaven uit het coalitieakkoord van Sittard-Geleen
Het college besluit:

 1. de uitgangspunten voor het gesprek met de samenleving vast te stellen.
 2. een ambtelijk werkgroep in te stellen die het proces gaat faciliteren.
 3. de ambtelijke werkgroep te vragen om een plan van aanpak met planning verder uit te werken.

Informatie: Annemarie Janssen
Telefoon: 046-4777863
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Facetbestemmingsplan Parkeren en facetbeheersverordening Parkeren
Het college besluit de raad voor te stellen het facetbestemmingsplan Parkeren en de facetbeheersverordening Parkeren vast te stellen.
Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046-4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Jeugdhulp Zuid-Limburg
Het college besluit:

 1. Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht te mandateren c.q. te machtigen voor de voorbereiding van de verwerving jeugdhulp 2019 voor:
  1.1 De aanbesteding Crisishulpverlening.
  1.2 De subsidiëring van de gecertificeerde instellingen voor Jeugdbescherming / Jeugdreclassering.
  1.3 De subsidiëring van het doelgroep-arrangement Onderwijs Jeugd.
  1.4 Begeleiding individueel en groep voor 2019 via een aangepaste vorm van bestuurlijk aanbesteden.
  1.5 De inkoop van alle overige jeugdhulp-arrangementen, exclusief dyslexie, via de gebruikelijke methode van bestuurlijkaanbesteden (tegenwoordig: open house).
 2. Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht aan te merken als aanbestedende dienst.
 3. Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht de bevoegdheid te geven voor de voorbereiding van de inkoop ondermandaat te verlenen aan een van haar ambtenaren/managers.
 4. Het onder 1 verleende mandaat in te laten gaan op 1 juli 2018 en duurt tot de inwerkingtreding van de centrumregeling inkoop jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019.

Informatie: Suzan Rosenke
Telefoon: 046-4777838
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties

article
139524
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180808/besluitenlijst-week-27-2018/
2018-08-08T10:54:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws