Besluitenlijst Week 36 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 36 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 36 2018

Statutenwijziging RWM NV
Het college besluit in te stemmen met de wijziging van de statuten van RWM met betrekking tot het bij wijze van uitzondering verlengen van de zittingstermijn van leden van de raad van commissarissen.
Informatie: Mart Janssen
Telefoon: 046-4778059
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen
Het college besluit de gewijzigde Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen door toevoeging van artikel 3:2a vast te
Informatie: Bert Ehlen stellen.
Telefoon: 046-4777721
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Omgevingsvergunning Bastionhotel Geleen
Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Bastionhotel Geleen.
  2. De Nota van zienswijzen voor te leggen aan de Ronde, voor het inwinnen van haar gevoelen over de ontwerp omgevingsvergunning Bastionhotel Geleen, omdat die blijkens het aantal ingediende zienswijzen maatschappelijk gevoelig blijkt te zijn.

Informatie: Eric Evers
Telefoon: 046-4778678
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bewuster insectenbeheer
Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief en de antwoordbrief aan de indieners van de oproep tot bewuster insectenbeheer.
Informatie: Piet Huveners
Telefoon: 046-4778638
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voorstel bewaking fietsenstalling aan de Paardestraat te Sittard
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046-4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake afsluiting fietspad Middenweg te Sittard
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Albert Goossens
Telefoon: 046-4778548
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Presentatie over kwartaalrapportage Sociaal Domein
Het college neemt kennis van de presentatie over kwartaalrapportage Sociaal Domein.
Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 046-4778827
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij, Berry van Rijswijk

Ondertekening intentieverklaring Regenboogsteden 2019-2022
Het college besluit akkoord te gaan met ondertekening van de Intentieverklaring Informatie: Marjon van der Leeuw Regenboogsteden 2019-2022.
Telefoon: 046-4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Dialoog SAMEN DUURZAAM – procesaanpak
Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitwerking van procesaanpak dialoog SAMEN DUURZAAM.
  2. Voor 2018 te voorzien in de dekking door het inzetten van een eerder gevoteerd budget voor de Leefbaarheidsagenda en de voor 2019/2020 benodigde budgetten te verwerken/oormerken in de nog op te stellen begroting 2019.

Informatie: Annemarie Janssen
Telefoon: 046-4777863
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties

article
142385
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180913/besluitenlijst-week-36-2018/
2018-09-13T10:14:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws