Besluitenlijst Week 40 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 40 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 40

Exporeal 2018
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het programma van de Exporeal 2018
 2. In te stemmen met de buitenlandse dienstreis van wethouder Meekels naar de Exporeal 2018 (7 tot en met 9 oktober) te München, Duitsland
 3. De gemeenteraad via het fractievoorzittersoverleg mede te delen over de dienstreis en een verslag van de dienstreis aan te kondigen.

Informatie: Hanny Ras
Telefoon: 046 4778328
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake communicatie met laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Suzanne Wolters
Telefoon: 046 4778052
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Actieplan afval Sittard-Geleen 2018-2021
Het college besluit het actieplan vast te stellen met als doel inhoud te geven aan het Regionaal Afvalplan 2016 – 2019 en de gemeentelijke Grondstoffenvisie 2050.
Informatie: Jos Jansen
Telefoon: 046 4778634
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Huishoudelijke Ondersteuning deel I: Beleidsregels Wmo
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het nieuwe normenkader Huishoudelijke Ondersteuning (HO), en dit in te voeren voor alle nieuwe cliënten HO vanaf 1-1-2019
 2. In te stemmen met voorliggende beleidsregels Wmo 2019

Informatie: Esther Engelen
Telefoon: 046 4778957
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Huishoudelijke Ondersteuning deel II: Contract HO
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het nieuwe contract Huishoudelijke Ondersteuning
 2. In te stemmen met de reële kostprijs o.b.v. de AMvB ter hoogte van:
  a. ZiN € 26,85
  b. Pgb professional € 22,89
  c. Pgb sociaal netwerk € minimumloon per 1 januari van huidig jaar met vakantiegeld- en uren 22 jaar en ouder plus 2%.
 3. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel voor de verordening Wmo 2019 inzake de reële kostprijs Pgb en het wijzigingsbesluit. De brief aan de raad, inzake nieuw beleid HO per 1-1-2019, door te leiden naar de Gemeenteraad

Informatie: Esther Engelen
Telefoon: 046 4778957
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties

article
144648
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181012/besluitenlijst-week-40-2018/
2018-10-12T09:04:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws