Besluitenlijst Week 43 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 43 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 43

Vragen ex artikel 43 RVO inzake veroordeling jongerensoos ’t Waeske
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Nathalie Beurskens-Roelofs
Telefoon: 046-4778748
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Protocol cameragebruik
Het college besluit in te stemmen met het cameraprotocol gemeentelijke gebouwen Sittard-Geleen.
Informatie: Laura Goos
Telefoon: 046-4778832
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Zienswijzen begroting 2018 en 2019 BsGW
Het college besluit:

 1. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
 2. Geen zienswijze in te dienen voor de 3e begrotingswijziging 2018 (aanvulling eigen vermogen).
 3. Geen zienswijze in te dienen voor de 4e begrotingswijziging 2018 (gebruikerskosten GDI).
 4. Geen zienswijze in te dienen voor de 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 (cao-verhoging).

Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046-4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bestuursrapportage 2e kwartaal 2018 BsGW
Het college besluit kennis te nemen van de 2e kwartaal 2018 bestuursrapportage van de BsGW.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046-4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Rapportage taskforce begroting 2019
Het college besluit in te stemmen met de reactie richting raad over de constateringen en conclusies van de taskforce.
Informatie: Servé Roberts
Telefoon: 046-4778060
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Schwienswei
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de verdere aanpak voor het initiatief van de Initiatiefnemer.
 2. In te stemmen met de gestelde vragen om fase 1 initiatief af te ronden.

Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046-4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

GGD Zuid-Limburg, eerste begrotingswijziging 2019
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019;
 2. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 van de GGD Zuid-Limburg en geen zienswijze hierop in te dienen.

Informatie: Maurice Leenders
Telefoon: 046-4777760
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Intentieverklaring t.b.v. de preventiecoalitie gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van een intentieverklaring gericht op een preventiecoalitie tussen zorgverzekeraar CZ en gemeente Sittard-Geleen.
Informatie: Daphne Kagelmaker
Telefoon: 046-4777726
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beheer verkeersregelinstallaties VRI
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het overhevelen van het budget van product Mobiliteit (VRI/VETAG) cluster Beleid naar product Verkeer (VRI) cluster RP&B.
 2. In te stemmen met uitbreiding functieboek RP&B met 1 FTE beheerspecialist.
 3. In te stemmen met het verwerken van het voorstel in de 4e rapportage 2018.

Informatie: Jörgen Malik
Telefoon: 046-4778628
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Jaarstukken Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2017
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken van de Stichting De Domijnen 2017.
 2. De subsidie aan de Stichting De Domijnen 2017 vast te stellen op € 8.644.130.
 3. De Stichting De Domijnen te informeren via een beschikking.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: jan.[email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Additionele subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2017
Het college besluit in te stemmen met een additionele subsidietoekenning met onmiddellijke vaststelling van € 80.920 aan Stichting De Domijnen W.M. in 2017 voor de loonkosten gemeentelijke medewerkers die zijn gedetacheerd bij De Domijnen.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2018
Het college besluit in te stemmen met de subsidieverlening van € 9.052.959 aan Stichting De Domijnen W.M. in 2018 voor de exploitatie Ligne en de culturele functies, zoals beschreven in het ondernemingsplan “Dichter bij Mensen” en het integratieplan Poppodium Volt. Deze subsidie is inclusief de loonkosten gemeentelijke medewerkers die zijn gedetacheerd bij De Domijnen en cultuureducatie, maar exclusief het muziek- en dansonderwijs.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Intentieovereenkomst PIO Swentibold
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de Intentieovereenkomst PIO Swentibold.
Informatie: Math Poeth
Telefoon: 046-4778684
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Aangaan centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid Limburg 2019
Het college besluit:

 1. De Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid Limburg 2019 aan te gaan door de centrumregeling vast te stellen.
 2. Het Service Level Agreement aangaan met de centrumgemeente Maastricht.

Informatie: Suzan Rosenke
Telefoon: 046-4777778
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties

article
146644
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181104/besluitenlijst-week-43-2018/
2018-11-04T11:09:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/10/03131131/gemeentehuis-sittard-herfst-winter.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws