Besluitenlijst Week 45 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 45 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 45

Aanpassing structuur cluster Sociale Zaken
Het college besluit:

 1. Een voorgenomen besluit te nemen betreffende de vorming van een team Jeugd en Leerplicht binnen het cluster Sociale Zaken.
 2. De voorgenomen structuuraanpassing, inclusief een nieuw functieboek Jeugd op basis van het bij de tweede programmarapportage 2018 door de raad toegekende budget, en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in het functieboek, om advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Informatie: Eric van Mulken
Telefoon: 046 4778616
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Herzien locatiekeuze Oude markt 1 (sector 1 Kloosterkwartier Sittard) bestuurlijke huisvesting
Het college besluit:

 1. Vast te stellen dat de bestuurlijke huisvesting op de locatie Oude Markt 1 (sector 1 Kloosterkwartier) niet gerealiseerd kan worden binnen de programmatische en financiële kaderstelling en dat de daarmee samenhangende € 5 miljoen aan middelen van de provinciale subsidie voor de Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard (Zitterd ReviSited) vrijvallen.
 2. Nieuwe voorstellen binnenstedelijk aan de raad voor te leggen voor met name de locatiekeuze bestuurlijke huisvesting die voldoen aan de beleidsdoelstellingen en passen binnen het tijdvenster van de provinciale subsidie voor de Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard (Zitterd ReviSited).
 3. In te stemmen met de daarmee samenhangende begrotingswijziging:
  » € 300.000 voorbereidingskosten die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van Oude Markt 1 conform het BBV af te boeken en dit te dekken uit de risicoreserve binnenstedelijk
  » € 100.000 voorbereidingskrediet binnenstedelijk te voteren en dit tijdelijk te dekken uit de middelen binnenstedelijk als voorbereidingskosten die meegenomen worden voor de nieuwe voorstellen binnenstedelijk/een nieuw locatievoorstel bestuurlijke huisvesting

Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046 4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels/Jos Bessems

Binnenstedelijke ontwikkeling – keuzes voor vervolg
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorkeursscenario voor het vervolg van de binnenstedelijke ontwikkeling van Sittard en Geleen tot aan de Kadernota 2019.
 2. In te stemmen met de projectformats, in afwachting van uitgewerkte projectvoorstellen voor het nemen van uitvoeringsbesluiten.
 3. De gemeenteraad een aanvullende begrotingswijziging voor te stellen, ter dekking van de nog uit te voeren projecten.

Informatie: Jo Nelissen/Sjaak Aussems/Annelieke Bergink/Inge Goessen
Telefoon: 046 4778620
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels/Jos Bessems

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stalling Ligne
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake plein centrum Geleen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Annelieke Bergink
Telefoon: 046 4774474
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Vragen ex artikel 43 RVO inzake sociale en levensloopbestendige (huur)woningen kleine kernen Sittard-Geleen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

2e kwartaalrapportage 2018 Vixia BV en GR
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 2e kwartaalrapportage 2018 Vixia BV en GR.
 2. De 2e kwartaalrapportage als ingekomen stuk door te sturen naar de raad en bespreking hiervan combineren met de bespreking van de 3e kwartaalrapportage in de ronde.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Bezwaar tegen beschikking gebundelde uitkering Pw 2019
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het aantekenen van bezwaar pro forma tegen de beschikking van het ministerie betreffende de voorlopig toegekende gebundelde uitkering Pw 2019.
 2. Nader onderzoek te laten doen om de inhoudelijke bezwaargronden te bepalen.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Telefoon: 046 4777877
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Ondertunnelingen Raadskuilderweg en Lintjesweg
Het college besluit:

 1. In te stemmen om in afwijking van het collegebesluit van mei 2015 het volledige project (met uitzondering van het bestemmingsplan) door ProRail te laten realiseren.
 2. In te stemmen met de “Objectovereenkomst Raadskuilderweg en tot ondertekening van deze overeenkomst nadat de raad het krediet heeft gevoteerd en na goedkeuring door de provincie van dit voorstel.
 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel en de raad voor te stellen een aanvullend krediet van € 295.000,– beschikbaar te stellen voor het project “Ondertunnelingen Raadskuilderweg en Lintjesweg” en dit aanvullend krediet te dekken uit BSW en de mobiliteitsgelden SDU c.q. Verkeer en vervoer.
 4. In te stemmen met de brief aan de wijkplatforms.
 5. In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan.
 6. In het kader van het vooroverleg ter advisering voor te leggen aan de provincie Limburg, het Waterschap Limburg en ProRail en dit voorontwerp voor inspraak voor een ieder ter inzage te leggen.

Informatie: Bert Pex/Roel Friesen
Telefoon: 046 4778670
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Reacties

article
148096
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181122/besluitenlijst-week-45-2018/
2018-11-22T07:00:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/21185718/gemeentehuis-sittard-herfst-winter1.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws