Besluitenlijst Week 47 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 47 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 47

Managementletter 2018
Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Managementletter 2018.
  2. Kennis te nemen van de Boardletter 2018.

De Boardletter en het collegebesluit na behandeling in de commissie Begroting & Verantwoording ter kennis te brengen van de raad.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Telefoon: 046 4778410
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2018
Het college besluit akkoord te gaan met:

  1. Het controleprotocol 2018 inclusief de bijlagen 1 t/m 3
  2. Het raadsvoorstel toe te zenden aan de raad.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Telefoon: 046 4778410
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bestuurlijke evaluatie Samenwerken in Wijkteams
Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Bestuurlijke evaluatie Samenwerken in Wijkteams.
  2. In te stemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief en het evaluatierapport aan de gemeenteraad.

Informatie: Ron Grooten
Telefoon: 046 4778685
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex. Artikel 43 RvO inzake Het Groene Net in de Tuin van Gulik
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4064623
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Regionaal jaarverslag leerplicht 2017-2018
Het college besluit:

  1. Het regionaal jaarverslag leerplicht 2017-2018 vast te stellen.
  2. Het jaarverslag ter kennisgeving door te leiden naar de gemeenteraad.

Informatie: Goyka Coenemans
Telefoon: 046 4777244
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties

article
148778
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181201/besluitenlijst-week-47-2018/
2018-12-01T15:14:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/01104214/gemeentehuis-sittard-herfst-winter11.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws