Besluitenlijst Week 2 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 2 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 2 – 2019

Ontwerp bestemmingsplan Poort van Geleen 2018
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan “Poort van Geleen 2018”
 2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor het indienen van zienswijzen ter visie te leggen.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Pieter Meekels

Toezichtsvorm GS begroting 2019
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief ‘Begroting 2019’ dd. 11 december 2018 van de provincie Limburg.
 2. In te stemmen met de voorgestelde opvolging op de door de provincie in haar brief geuite zorgpunten.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046 4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Pieter Meekels

Vervolgacties begroting 2019 – bestuursopdrachten
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de vervolgacties naar aanleiding van de besluitvorming over de begroting 2019, zoals opgenomen in ‘Overzicht vervolgacties begroting 2019’.
 2. In te stemmen met de voorliggende bestuursopdrachten inzake:
  – Openbare ruimte: verlaging onderhoudsniveau C;
  – Financieel beleid: verwerving externe middelen;
  – Cultuur: optimalisering exploitatie podia;
  – Ruimtelijke ontwikkeling: vergroting woningbouwprogramma;
  – Vastgoed & accommodaties – aanscherping kaderstelling accommodatiebeleid/ strikte toepassing huidige kaderstelling voetbalaccommodaties/ insourcin Sportstichting;
  – Sport: vermarkten ESCS-locatie, inclusief zwembad de Nieuwe Hateboer stopzetten exploitatiebijdrage trainingscentra Sportzone;
  zoals nader uitgewerkt in bijlage 2 ‘Opdrachtformuleringen bestuursopdrachten’.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046 4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de begroting 2019 motie kaasschaaf
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046 4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Budget dialoog Samen Duurzaam
Het college besluit in afwijking van het collegebesluit van 4 september 2018 in te stemmen met (deels)
vervangende dekking voor de dialoog samen duurzaam uit de budgetten:

 • Lobby
 • Samenwerking
 • Ruimtelijk beleid/gebiedsvisies
 • Innovatiebudget sociaal domein
 • Milieuprogramma verslaglegging
 • Balanspost leefbaarheidsagenda

Informatie: Annemarie Janssen
Telefoon: 046 4777863
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het complex Reemveld Einighausen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op hetGemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Leon Geilen

'

Reacties

article
152577
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190122/besluitenlijst-week-02-2019-2/
2019-01-22T07:00:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/01/21184954/gemeentehuis-sittard-herfst-winter11111.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws