Besluitenlijst Week 3 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 3 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 3 – 2019

Continuering en financiering Veiligheidshuis WM 2019
Het college besluit:

 1. In te stemmen met continuering van het Veiligheidshuis WM in 2019 conform begroting 2019.
 2. Ten behoeve van de bijdrage aan het Veiligheidshuis WM in 2019 maximaal € 205.302 te onttrekken uit de structureel door de raad beschikbaar gestelde veiligheidsmiddelen.
 3. In te stemmen met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten Stein en Beek.

Informatie: Monique Kollau
Telefoon: 046 4777749
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Auditjaarplan 2019
Het college besluit:

 1. Het Auditjaarplan 2019 vast te stellen.
 2. Het Auditjaarplan 2019 ter kennis te brengen van de commissie Begroting & Verantwoording.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Telefoon: 046 4778410
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Samenwerkingsovereenkomst Subsidieregeling ESF 2017-2019
Het college besluit akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst ESF ‘Bevordering van Sociale Inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie, project Zuid-Limburgse gemeenten 2017-2019’, tussen Sittard-Geleen en Heerlen.
Informatie: Lisette van de Gazelle
Telefoon: 046 4777877
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Concept bijgestelde begroting 2019 Vixia BV en GR
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de concept bijgestelde begroting 2019 van Vixia BV en GR, het hierin verwerkte implementatieplan Vixia BV en de hierin door Vixia gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2019 ad €4.673.572,-.
 2. In te stemmen met doorgeleiding van bijgevoegd raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de concept bijgestelde begroting 2019 Vixia GR en hierop een zienswijze in te dienen, die de zienswijze van het college bij het implementatieplan onderschrijft en het AB mee te geven dat ten aanzien van het vrijvallen van de middelen a.g.v. een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot te bepalen dat hierbij de geldende begrotingsregels van de gemeente Sittard-Geleen in acht genomen moeten worden.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

3e Kwartaalrapportage 2018 Vixia BV en GR
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 3e kwartaalrapportage 2018 Vixia BV en GR en de scorecards van de maanden september en oktober.
 2. De 3e kwartaalrapportage door te leiden naar de raadsagendacommissie ter bespreking in de ronde van 24 januari 2019.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Evenementensubsidies 2019
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van evenementensubsidies en met de bekostiging van gemeentelijke Onbrand Evenementen 2019 overeenkomstig het besluit van het college “Uitvoering Evenementen in de periode 2016-2019 in relatie tot versterking stadscentra” en conform de “Nadere regels subsidiëring evenementen”.
 2. In te stemmen met het toepassen van hoofdstuk 7 van de “Nadere regels subsidiëring evenementen” van de gemeente Sittard-Geleen 2013 (hardheidsclausule) naar aanleiding van het toepasselijk zijn van hoofdstuk 2 van diezelfde nadere regels. Het betreft de hardheidsclausule voor aanvragen die meer dan drie jaar aaneengesloten toegekend zijn.
 3. In te stemmen met het incidenteel invullen van de ombuigingstaakstelling evenementen 2019 en in de kadernota 2019 vast te laten leggen hoe invulling wordt gegeven aan het evenementenbeleid in de periode 2020-2023.

Informatie: Katarina boels
Telefoon: 046 4778446
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en Kindfuncties
Het college besluit akkoord te gaan met actualisering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en Kindfuncties Sittard-Geleen.
Informatie: Ronald Suykerbuyk
Telefoon: 046 4777765
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Bevrijdingsfestival Limburg
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties