Besluitenlijst Week 5 2019

Foto:

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 5 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 5 – 2019

Aanpassing structuur cluster Sociale Zaken
Het college besluit in te stemmen met de vorming van een team Jeugd en Leerplicht binnen het cluster Sociale Zaken nu de Ondernemingsraad positief heeft geadviseerd.
Informatie: Eric van Mulken
Telefoon: 046 4778616
E-mail: [email protected]

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels
Actuele stand van zaken privaatrechtelijke vorderingen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de oninbaarheid van € 6.060,88 aan privaatrechtelijke vorderingen.
 2. Akkoord te gaan met de verwerking van deze oninbaarheid in de jaarrekening 2018.

Informatie: Loek Moling
Telefoon: 046 4778471
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake onveilige situatie bij brug over Julianakanaal Holtum
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Zwerfafval
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jos Jansen
Telefoon: 046 4778634
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan
Het college besluit in te stemmen met het doorgeleiden van het raadvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 1. De zienswijze van MTM Holding bv ontvankelijk en ten aanzien van het ontbreken van het begrip ‘begane grond’ gegrond te verklaren. En voor het overige de zienswijze ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
 2. De nota van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
 4. Het bestemmingsplan Veegplan met inachtneming van de nota van zienswijzen en wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Aanvraag subsidie voor aanpassing gevel winkelcomplex Den Tempel door eigenaar Dela Vastgoed, meer specifiek aan zijde van de Sjiefbaan in Sittard
Het college besluit een subsidie te verlenen van maximaal € 80.000 voor aanpassing van de gevel aan de zijde van de Sjiefbaan van winkelcomplex Den Tempel door toepassing van de hardheidsclausule van de Stimuleringsregeling stadscentra.
Informatie: Jan van de Ven
Telefoon: 046 4778440
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Jos Bessems en Pieter Meekels

Gemeentelijke subsidie Gemmaklooster Sittard
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van gemeentelijke subsidie van € 110.000 uit het monumentenbudget ten behoeve van de restauratie en herbestemming Gemmaklooster.
 2. De VvE middels een brief en beschikking hierover te informeren.

Informatie: Mariëlle Roks
Telefoon: 046 4778538
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Aanvullende gronden bezwaar tegen beschikking gebundelde uitkering Participatiewet 2019
Het college besluit akkoord te gaan met de aanvullende gronden voor het bezwaar tegen de beschikking van het ministerie betreffende de voorlopig toegekende gebundelde uitkering Participatiewet 2019.
Informatie: Lisette van de Gazelle
Telefoon: 046 4777877
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake rangeren op emplacement Born
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Pirson
Telefoon: 046 4778707
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Onderdoorgang Raadskuilderweg
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Bert pex
Telefoon: 046 4778670
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Eefje Joosten

Beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019
Het college besluit:

 1. Het conceptbeleidsplan jeugd Zuid-Limburg 2019 vast te stellen.
 2. Het conceptbeleidsplan jeugd Zuid-Limburg 2019 gedurende 6 weken ter inspraak te leggen.

Informatie: Suzan Rosenke
Telefoon: 046 4777838
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Uitvoeringsplan en programmalijn Jeugdhulp Zuid-Limburg
Het college besluit:

 1. Het uitvoeringsplan 2019 van de inkoop jeugdhulp regio Zuid-Limburg vast te stellen.
 2. De programmalijn Jeugd 2019 van Zuid-Limburg vast te stellen.

Informatie: Suzan Rosenke
Telefoon: 046 4777838
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties

article
154317
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190215/besluitenlijst-week-5-2019/
2019-02-15T08:00:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/02/14212840/gemeentehuis-sittard-herfst-winter11111.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws