Besluitenlijst Week 6 2019

Foto:

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 6 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 6 – 2019

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022.
 2. De kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Informatie: Rick Alberts
Telefoon: 046 4777461
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Overzicht vervolgacties begroting 2019
Het college besluit in te stemmen met de voorliggende bestuursopdrachten inzake:

 • Openbare ruimte – verlaging onderhoudsniveau C;
 • Financieel beleid – verwerving externe middelen;
 • Cultuur – optimalisering exploitatie podia;
 • Effectuering beëindiging subsidiëring muziek- en dansonderwijs;
 • Ruimtelijke ontwikkeling – vergroting woningbouwprogramma;
 • Vastgoed & accommodaties – aanscherping kaderstelling accommodatiebeleid/ strikte toepassing huidige kaderstelling voetbalaccommodaties/ -insourcing Sportstichting;
 • Sport – vermarkten ESCS-locatie, inclusief zwembad de Nieuwe Hateboer;
 • Stopzetten exploitatiebijdrage trainingscentra Sportzone;

zoals nader uitgewerkt in bijlage ‘aangepaste opdrachtformuleringen bestuursopdrachten’.
Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046 4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bestuursopdracht SAMEN DUURZAAM
Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht SAMEN DUURZAAM.
Informatie: Maarten Smits
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake reconstructie Industriestraat te Sittard
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jeu Lochs
Telefoon: 046 4777101
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex Artikel 43 RvO van SPA inzake Het Groene Net (HGN)
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties

article
154319
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190216/besluitenlijst-week-6-2019/
2019-02-16T07:08:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/02/14212902/gemeentehuis-sittard-herfst-winter111111.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws