Besluitenlijst Week 12 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 12 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 12 – 2019

Lobby m.b.t. provinciaal coalitieakkoord 2019-2023
Het college besluit in te stemmen met:

 1. de gezamenlijke oproep van steden, stakeholders en regiogemeenten aan de provincie om samen met het rijk een Nationaal Programma Zuid-Limburg op te stellen dat zich richt op de prioriteiten regionale economie, sociaal domein en omgevingskwaliteit.
 2. de Agenda Zuid-Limburg, als basis voor het Nationaal Programma Zuid-Limburg.

Informatie: Denis Crompvoets
Telefoon: 046 4778600
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

ENSIA rapportage 2018
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ENSIA Assurance rapportage.
 2. Op grond hiervan te verklaren dat de gemeente voldoet aan de beheersingsmaatregelen en normen voor DigiD en Suwinet zoals deze gesteld worden door het ministerie van BZK en het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI).
 3. Kennis te nemen en vast te stellen van de Verantwoordingsrapportages BAG en BGT
 4. Aan de betreffende instanties en de gemeenteraad te rapporteren over de behaalde resultaten.

Informatie: Theo Derhaag
Telefoon: 046 4777670
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Jaarverslagen 2018 van interne en externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit
Het college besluit kennis te nemen van beide verslagen en deze ter beschikking te stellen aan het management en aan de ondernemingsraad.
Informatie: Peter Boers
Telefoon: 046 4777637
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Middengebied Deelplan A en Deelplan C
Het college besluit in te stemmen met:

 1. doorgeleiding van het raadsvoorstel ten behoeve van een voorbereidingsbesluit “Middengebied Noord”, ten behoeve van het beschikbaar stellen van extra middelen voor Middengebied inclusief bijgaande begrotingswijziging en inzake artikel 169 lid 4 Gemeentewet over de Vaststellingsovereenkomst Middengebied Deelplan A en Deelplan C.
 2. de brief aan Ontwikkelingsmaatschappij De Haese.

Informatie: Rosemarie Melissen
Telefoon: 046 4778694
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Logistiek bedrijventerrein Holtum Noord als onderdeel van het logistieke knooppunt Sittard-Geleen/Stein
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van een programma-aanpak Goederenvervoerscorridor.
 2. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de zgn. proeftuin smart-grid Holtum Noord.
 3. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor de arbeidsmarktaanpak voor de sector logistiek;
 4. In te stemmen met de noodzakelijke en niet uitstelbare infrastructurele maatregelen op Holtum Noord.
 5. In te stemmen met doorgeleiding van bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage1) en de raad voorstellen een bedrag ad € 987.000,– uit de bestemmingsreserve “OLS en verdere logistieke ontwikkeling knooppunt Born” ter beschikking te stellen voor de in de punten 1 t/m 3 noodzakelijke ontwikkelprogramma’s/haalbaarheidsonderzoeken (€ 200.000,–) en voor de in punt 4 vermelde uitvoering van de infrastructurele maatregelen (€ 787.000,–).
 6. In te stemmen om een bedrag ad € 600.000,– uit deze bestemmingsreserve gereserveerd te houden voor een bijdrage aan RWS ten behoeve van de herbouw van een drietal viaducten bij de verbreding van de A2.
 7. In te stemmen om overeenkomstig het raadsbesluit van 17 december 2015 een bedrag van € 568.0000,– gereserveerd te houden voor een eventueel exploitatietekort Holtum Noord III.

Informatie: Leo Burdorf / Raymond Ubachs / Bert Pex
Telefoon: 046 4777777 / -8424 / -8670
E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels / Kim Schmitz / Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Rioolwerkzaamheden in Sittard-Geleen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept-antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Verzekering vrijwilligers(organisaties)
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
Telefoon: 046 4777740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Ouderenbeleid

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
Telefoon: 046 4777740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Eenzaamheid
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
Telefoon: 046 4777740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Ouderenbeleid in relatie tot huisvesting
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Tiny Houses
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Spoorwegovergang Michiels van Kessenichstraat Limbricht
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rnald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Proces/besluitvorming verplaatsing onbewaakte spoorwegovergang Limbricht
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Invoering Veldnorm voor Evenementen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Katarina Boels
Telefoon: 046 4777446
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties

article
158834
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190401/besluitenlijst-week-12-2019/
2019-04-01T08:00:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/03/31224022/gemeentehuis-sittard-herfst-winter111111111.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws