Besluitenlijst Week 15 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 15 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 15 – 2019

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Shared Service Center Zuid-LimburgHet college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046 4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Digitaal ondertekenen en digitaal versturen
Het college besluit akkoord te gaan met:

 1. het digitaal ondertekenen en versturen van uitgaande correspondentie;
 2. het gebruik van een digitale handtekening voor het betrouwbaarheidsniveau ‘gewoon’;
 3. uitsluitend correspondentie die juridisch en feitelijk niet als risicovol wordt beschouwd of waarvan het risico acceptabel is, digitaal te ondertekenen.

Informatie: Charlotte Schoonbrood/Diana Nap
Telefoon: 046 4774777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Gunning aanbesteding Financieel Informatie en Managementsysteem (FIMS)
Het college besluit in te stemmen met:

 1. de aanschaf van een nieuw FIMS met een livegang per 1 januari 2021;
 2. definitieve gunning aan Unit 4, met de applicatie Business World;
 3. het effectueren van het verleende mandaat aan de directeur van het SSC-ZL tot het ondertekenen van het definitieve gunningsbesluit;
 4. de eenmalige investering (de kapitaallasten), de afschrijving van de restwaarde van de huidige financiële applicatie en de periodieke onderhoudskosten die gedekt worden binnen de reguliere budgetten van het team FJZ;
 5. de substitutie, dat de kapitaallasten gedekt worden uit de kostenplaatsen van het team FJZ overeenkomstig de budgetregeling, art. 4.4;
 6. het advies om de gemeenteraad middels de tweede tussenrapportage 2019 het investeringskrediet te laten vast stellen.

Informatie: Robert Jeurissen
Telefoon: 046 4778065
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vakantieparkinitiatief op de voormalige ESCS-locatie, Sportcentrumlaan te Sittard
Het college besluit:

 1. Tot 1 januari 2021 geen andere ontwikkelinitiatieven op de voormalige ESCS-locatie te faciliteren tenzij voor die tijd duidelijk wordt dat het initiatief niet haalbaar is of er dringende redenen zijn om dat wel te doen;
 2. Dit aan de initiatiefnemer per brief mede te delen.

Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046 4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake wegdek Everstraat en Veeweg Einighausen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Paul Daudeij
Telefoon: 046 4778370
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de renovatie van het monumentale Stadspark Sittard

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Guy Limpens
Telefoon: 046 4778669
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Bestuursopdracht openbare ruimte – verlaging naar beheerniveau Laag
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de notitie ‘Bestuursopdracht openbare ruimte – verlaging naar beheerniveau Laag’;
 2. In te stemmen met de gewijzigde koers van de Tuinman (beleidsnota) als gevolg van de bijstelling naar beheerniveau Laag in de hele gemeente, waarbij de inzet zich niet langer richt op het realiseren van wijkbeheerplannen, maar het versterken van een continue dialoog met de wijken en dorpen en het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven (Tuinman-deals);
 3. In te stemmen met het voorstel om de herverdeling van de onderhoudsbudgetten binnen de producten op basis van het geactualiseerde rekenmodel middels de planning & control cyclus in de productbegroting aan te passen;
 4. In te stemmen met het vakinhoudelijk advies om het voornemen vanaf 2020 € 1 miljoen te bezuinigen op de IBOR-vervangingsbudgetten cf bestuursopdracht niet te effectueren.

Informatie: Ger Schrans/Ilja Kengen
Telefoon: 046 4778637
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststellen bestemmingsplan Versterken 150 kV net
Het college besluit:

 1. De ingekomen zienswijzen van Deméter, Linssen cs en PPS ontvankelijk verklaren;
 2. Gasunie niet te ontvangen in de ingediende zienswijze;
 3. De zienswijze van Deméter en Linssen cs ongegrond te verklaren;
 4. De zienswijze van PPS ten aanzien van de vaststellingsdatum bestemmingsplan en toelichting gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren;
 5. De nota van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen;
 6. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening;
 7. Het bestemmingsplan Versterken 150kV-net met inachtneming van de nota van zienswijzen en wijzigingen, vast te stellen.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststelling beheersverordening Veegplan
Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening;
 2. De beheersverordening “Veegplan” (het gml-bestand NL.IMRO.1883.bvVeegplan-VA01) vast te stellen;
 3. Te bepalen dat deze verordening daags na publicatie in werking treedt.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake 1. Onttrekkingsvergunning en 2. Overzicht wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778467
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Compensatieplicht als bedoeld in beleidsafspraak VI van hoofdstuk 5 van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg voor het oprichten van bedrijfswoningen
Het college besluit de beleidsregel ‘Toevoegen van een bedrijfswoning’ vast te stellen.
Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778467
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake sloop watertoren Mauritsterrein
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jean Sijmons
Telefoon: 046 4778764
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Klachten emplacement Sittard
Het college besluit in te stemmen met de antwoordbrief aan de omwonende van het emplacement naar aanleiding van zijn schrijven dd. 15 oktober 2018 en 4 september 2018.
Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Subsidiëring/opdrachtverstrekking peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid 2019
Het college besluit:

 1. Het plan Voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 2019 vast te stellen;
 2. Het Subsidiekader Onderwijsachterstandenbeleid 2019 vast te stellen;
 3. Akkoord te gaan met het verlenen van subsidies voor:
  1. Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie conform de Subsidieregeling peuteropvang en het plan ‘VVE 2019’ (open eind financiering);
  2. HBO-coach en kwaliteitsbudget VVE ad € 177.095,00;
  3. Activiteiten ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal conform het subsidiekader onderwijsachterstandenbeleid 2019 ad € 167.202,00;
 4. Akkoord te gaan met het verlenen van de opdracht aan Mecuma voor het uitvoeren van het VVE Junior project Roma/Sinti 2019 ad € 50.000,00.

Informatie: Marjon van der Leeuw
Telefoon: 046 4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berrry van Rijswijk

Reacties