Besluitenlijst Week 19 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 19 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 19 – 2019

Vragen ex artikel 43 RVO inzake jeugdlintje
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Sylvia Gimbrere
Telefoon: 046 4778048
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Evenementenvergunningenbeleid
Het college besluit het Evenementenvergunningenbeleid 2019-2023 vast te stellen en voor inspraak vrij te geven.
Informatie: Nancy Martens
Telefoon: 046 4777746
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Jaarverantwoording Kinderopvang 2018
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van vragenlijst Jaarverantwoording Kinderopvang Sittard-Geleen 2018
 2. De toelichting op de rapportage toezichtinformatie over het verslagjaar 2018 vast te stellen.
 3. De vragenlijst Jaarverantwoording Kinderopvang Sittard-Geleen 2018 en de toelichting op de rapportage toezichtinformatie Kinderopvang ter kennis te brengen aan de Raad.

Informatie: Jozan Creuwels
Telefoon: 046 4778761
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

GR BsGW Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 GR
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken van 2018 van de GR BsGW.
 2. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2020 van de GR BsGW.
 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GR BsGW.
  2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2020 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake wegdek op de Dijk in Grevenbicht
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Egon Bemelmans
Telefoon: 046 4778549
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Eerste kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Eerste kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein.
 2. De rapportage ter kennisname en bespreking doorleiden naar de raadsronde.

Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 046 4778827
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij en Berry van Rijswijk

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Studiereis duurzaamheid en energietransitie Samsø (Denemarken)
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen
Telefoon: 046 4778301
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Subsidiëring WijkZone #1
Het college besluit in te stemmen met een subsidie aan Via Zuid voor de pilot WijkZone #1 van € 40.000.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Kinderzwerfboek
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stimuleringsregeling woonzorgarrangementen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

GR RUD ZL Jaarrekening 2018, programmabegroting 2020, meerjarenraming 2021-2023
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 RUD Zuid-Limburg.
 2. In te stemmen met de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 RUD Zuid-Limburg.
 4. Zienswijzen in te dienen over de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 met als strekking de meerkosten als gevolg van toename personeel niet in de definitieve begroting op te nemen.

Informatie: Jean Sijmons
Telefoon: 046 4778764
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Jaarrekening BV en GR incl. Sociaal Jaarverslag Vixia 2018
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening BV en GR 2018 alsmede van het Sociaal Jaarverslag 2018.
 2. De jaarrekening Vixia GR 2018 en het Jaarverslag voor zienswijze voor te leggen aan de raad conform het raadsvoorstel en de jaarrekening Vixia BV ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. De afwaardering vastgoed ad €5.003.860,- (aandeel gemeente Sittard-Geleen ad. €3.537.729,-), te verrekenen met de hiervoor in 2018 gereserveerde middelen van de deelnemende GR- gemeenten.
 4. Het college neemt kennis van het gerealiseerde positieve saldo van baten en lasten van de GR van € 1.108.990,- (aandeel Sittard-Geleen €804.271,-) en de uitkering aan de deelnemende GR- gemeenten.
 5. Kennis te nemen van het voornemen van Vixia BV om het positief resultaat Vixia BV 2018 van €1.209.653,- (aandeel Sittard-Geleen €877.275,-) uit te keren aan de aandeelhouder en het advies van de directie en RvC om dit bedrag bij de gemeenten te reserveren voor toekomstige bijdragen aan Vixia.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Ontwerpbegroting Vixia BV en GR 2020
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van Vixia GR en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Vixia BV.
 2. De ontwerpbegroting 2020 van Vixia middels het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad met het advies om de zienswijze mee te geven dat bij de 2e kwartaalrapportage 2018 van Vixia een actualisatie van de opgenomen taakstellingen voor 2021 voorgelegd moet worden aan de participerende gemeenten opdat de haalbaarheid van het meerjarigperspectief herbeoordeeld kan worden, in samenhang met de mogelijke versnelling en invlechting in het Participatiebedrijf.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verbetering P+R functie Station Geleen-Lutterade
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ton de Korte
Telefoon: 046 4778547
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Reacties