Besluitenlijst Week 20 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 20 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 20 – 2019

Vragen ex artikel 43 RVO fractie CDA inzake overlast hangjongeren Ligne
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ger Heyman
Telefoon: 046 4777703
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RVO fractie D66 inzake overlast jongeren bij Ligne, Sittard
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ger Heyman
Telefoon: 046 4777703
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het Knopen-Lopen wandelnetwerk
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ivo Janssen
Telefoon: 046 4778536
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verzoek tot zelfrealisatie van private partij voor de meest noordelijke vlek Holtum Noord III
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van private partij voor het wijzigen van het bestemmingsplan Holtum Noord III en exploitatieplan Holtum Noord III, 1e herziening.
 2. Medewerking te verlenen aan het onder punt 1 vermeld verzoek oftewel het verzoek van private partij tot zelfrealisatie.
 3. In te stemmen met de “Exploitatieovereenkomst Bestemmingsplan Holtum Noord III, 1e herziening en Exploitatieplan Holtum Noord III, 2e herziening” tussen private partij en de gemeente Sittard-Geleen;
 4. In te stemmen met de betalingstermijnen van private partij aan de gemeente Sittard-Geleen.
 5. In te stemmen met de antwoordbrief aan private partij;
 6. Na ondertekening van de voormelde exploitatieovereenkomst en de betaling van de 1e termijn door private partij, te starten met planologische procedure van het “Bestemmingsplan Holtum Noord III, 1e herziening en Exploitatieplan Holtum Noord III, 2e herziening”.

Informatie: Bert Pex
Telefoon: 046 4778670
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Veiligheidsmaatregelen bouwproject Tudderenderweg
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het continueren van de genomen veiligheidsmaatregelen zoals door de stuurgroep Tudderenderweg is eerder besloten.
 2. Een bedrag ad € 136.100 beschikbaar te laten stellen door de Raad via de tweede programma rapportage en dit te dekken uit de voorziening grex, binnenstedelijk en vastgoed.

Informatie: Sandra Kuijpers
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ongevallen door boomroosters Geleen centrum
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ad-hoc sluiting brugverbinding Sanderbout – Fortuna Sittard stadion (omgeving)
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Paul Daudeij
Telefoon: 046 4778370
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties