Besluitenlijst Week 22 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 22 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 22 – 2019

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de ontbinding (concept) overeenkomst van het oude raadhuis in Geleen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Bert Velderman
Telefoon: 046 4778629
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake toegankelijkheid van moskee Al Wasatia
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Elona Kuijs
Telefoon: 046 4778533
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Zienswijze op initiatiefvoorstel Stadspartij mbt. ‘De Staat van de organisatie’
Het college besluit akkoord te gaan met verzending van de zienswijze aan de gemeenteraad als reactie op het initiatiefvoorstel ‘de Staat van de organisatie van Sittard-Geleen’ van de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born.
Informatie: Jos Belt
Telefoon: 046 4777093
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Jaarstukken 2018
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het door leiden van het raadsvoorstel Jaarstukken 2018, Jaarrekening 2018 in hoofdlijnen en Jaarstukken 2018 naar de raad.
 2. Op grond van artikel 25 lid 2 geheimhouding opleggen op het ENSIA assurance rapport over DigiD en Suwinet 2018.

Informatie: Marianne Dackus
Telefoon: 046 4777833
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

2e rapportage 2019
Het college besluit

 1. In te stemmen met de programmarapportage 2e kwartaal 2019 en voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming op 3/4 juli.
 2. Het resultaat van de 2e rapportage ad € 3,66 mln. conform de begrotingskaders toe voegen aan de Algemene Reserve.
 3. Bij de samenstelling van de begroting 2020 een oplossing zoeken voor het tekort 2020 ad € 1,5 mln (1e en 2e rapportage).
 4. Het in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voorleggen aan GS van de rapportage, inclusief begrotingswijzigingen en voortgang effectuering herstelplan.

Informatie: Mart Janssen
Telefoon: 046 4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake bezuinigingen RWM
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jeroen Jacobi
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake recycleparkjes Sittard-Geleen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jeroen Jacobi
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen WM 2019-2023
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het resultaat van de aanbestedingen.
 2. Akkoord te gaan met de nieuwe overeenkomst “Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen, regio Westelijke Mijnstreek 1 juli 2019 tot 1 juli 2023”.

Informatie: Vivian van Golde / Esther Engelen
Telefoon: 046 4777049/88957
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Kansen voor alle Kinderen
Het college besluit:

 1. Besluit om de mogelijkheden en ideeën met betrekking tot de aanpassing van de aanpak Kansen voor alle kinderen te verkennen.
 2. Informeert de raad middels een rondevoorstel en verzoekt de raad dit te bespreken in de ronde zodat de opbrengst uit de bespreking kan worden meegenomen in het voorstel tot wijziging.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Telefoon: 046 4777877
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vaststellen bestemmingsplan Hennekuilstraat ong.Born/Putstraat 57 Sittard
Het college besluit de raad via het raadsvoorstel voor te stellen om:

 1. Het bestemmingsplan “Hennekuilstraat ong. Born/Putstraat 57 vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.

Informatie: Marjolène van Cleef
Telefoon: 046 4778919
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Pilot verduurzaming 8 gemeentelijke gebouwen
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de voortgang van het projecten en in te stemmen met toevoeging van VV DVO aan de pilot (in plaats van VV Sporting Sittard).
 2. De raad te verzoeken middels de 2e rapportage in te stemmen met de inzet van € 250.000 uit verplichtingen reserve economie ten behoeve van de investeringen in duurzame en energiebesparende maatregelen via een revolverende financieringsconstructie in een achttal (verhuurde) gemeentelijke gebouwen en de aanwezige gereserveerde middelen te storten in een generieke reserve “revolverend fonds verduurzaming gebouwen”.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Uitvoeringsplan Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord en convenant BZK
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorliggende Uitvoeringsplan Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord.
 2. In te stemmen met het aangaan van het Convenant grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk met het Ministerie van BZK.
 3. Via het raadsvoorstel de raad te verzoeken om:
  – Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan proeftuin aardgasvrije wijk Limbrichterveld Noord.
  – In te stemmen met de overheveling van de toegekende subsidie van € 4.8 miljoen voor de proeftuin aardgasvrije wijk Limbrichterveld van thema 11 (Bestuur) naar thema 8 (gezondheid waarvan duurzaamheid onderdeel is).
  – Aan het college de bevoegdheid te delegeren Het Groene Net BV, de stichting Dubbel Duurzaam en de woningcorporaties ZOwonen en Wonen Limburg aan te wijzen als DAEB (dienst van algemeen en economisch belang) voor wat betreft het middels gemeentelijke subsidieverlening uitvoeren van de proeftuin aardgasvrije wijk Limbrichterveld Noord.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Europese Aanbesteding Energiecontracten Zuid-Limburgse gemeenten
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verduurzaming van Elektriciteit met Garanties Van Oorsprong (GvO’s) uit wind.
 2. Kennis te nemen van de wijze van afhandeling van de toezegging die in januari 2017 is gedaan in de vergadering van de commissie Cultuur, Sport, Stedelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting en de raad hierover per brief te informeren.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Wijziging in de verkeerseducatieconvenanten inzake verkeersveiligheid
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van een verkeerseducatieconvenant voor Jenaplan school de Vlieger, Kleine Steeg in Sittard.
 2. Het verkeerseducatieconvenant met basisschool de Hoefer, Henri Dunantstraat in Geleen op te zeggen.

Informatie: Ton de Korte
Telefoon: 046 4778547
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Vragen ex artikel 43 RVO nav. een krantenartikel van 26 april jl. over de inzet van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marcel Kretzers
Telefoon: 046 4777682
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties