Besluitenlijst Week 23 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 23 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 23 – 2019

Provinciaal Risicoprofiel Limburg
Het college besluit het Provinciaal Risicoprofiel Limburg ter bespreking aan te bieden aan de Ronde.
Informatie: Luc Bertram
Telefoon: 046 4778759
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Actualisering aanwijzingsbesluit
Het college besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit van 15 juli 2014 nummer 1148226 in te trekken.
 2. Het aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaam binnen het team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen 2019 vast te stellen.

Informatie: Nathalie Beurskens-Roelofs
Telefoon: 046 4778748
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox en wethouder Felix van Ballegooij

Verkoop Bouwkavel Rijksweg Noord ongenummerd te Sittard
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verkoop van de bouwkavel gelegen aan de Rijksweg Noord ongenummerd te Sittard voor een verkoopprijs van € 402.050,- excl. BTW en Kosten Koper.
 2. Af te wijken van de Grondprijzenbrief 2017 door gebruik te maken van de uitzonderingsregel (zicht op realisatie en reductie van de toekomstige beheerskosten).

Informatie: Marcel Dieters
Telefoon: 046 4778474
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Bouw Engelenhof Sittard verkeerssituatie Plakstraat/Pullestraat/Putstraat
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: John Janssens
Telefoon: 046 4777614
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verzoek RUD Zuid Limburg om aan te sluiten bij Regeling werving en selectie interne arbeidsmarkt
Het college besluit:

 1. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met het verzoek van RUD Zuid Limburg om aan te mogen sluiten bij de Regeling werving en selectie interne arbeidsmarkt, alsmede met het aanvullende verzoek van de provincie Limburg om alle aan de Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg deelnemende gemeenten en het SSC Zuid-Limburg eveneens de mogelijkheid te bieden aan te sluiten.
 2. Het voornemenbesluit ter instemming voor te leggen aan de ondernemingsraad.
 3. Na te gaan of andere GR’en willen aansluiten en de mogelijkheid te openen voor andere GR’en om toe te treden.

Informatie: Han Hermans
Telefoon: 046 4778786
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Gunning accountantsdiensten boekjaren 2019-2022
Het college besluit:

 1. Het advies van de beoordelingscommissie over te nemen om aan de raad voor te stellen de opdracht voor de accountantsdiensten boekjaren 2019 t/m 2022 voor het perceel Sittard-Geleen te gunnen aan Deloitte Accountants B.V.
 2. In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de raad.
 3. Inschrijver middels bijgevoegde concept brief te informeren over het collegebesluit.
 4. Het collegebesluit ter kennis te brengen van de Commissie Begroting & Verantwoording.
 5. Het financiële effect van deze aanbesteding via de 3e rapportage 2019 als autonome ontwikkeling te verwerken in de begroting 2020.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Telefoon: 046 4778410
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO vervolgvragen inzake uitstraling gemeente, onkruid omissie en maaien grasstroken 2019
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778566
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Pact voor de ouderenzorg
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffmann
Telefoon: 046 4777740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake nachtelijk vervoer over de spoorlijn Sittard-Buchten
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Pirson
Telefoon: 046 4778707
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeren
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marcel Poeckling
Telefoon: 046 4778554
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

'

Reacties

article
165421
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190626/besluitenlijst-week-23-2019/
2019-06-26T21:31:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws