Besluitenlijst Week 24 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 24 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 24 – 2019

Goedkeurende controleverklaring Jaarstukken 2018
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de accountantsverklaring en het accountantsverslag.
 2. De bijgevoegde stukken doorleiden naar de gemeenteraad.

Informatie: Marianne Dackus
Telefoon: 046 4777833
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake paardenpension/agrarisch familie bedrijf
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Roel Friessen
Telefoon: 046 4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voorgenomen gebiedsontwikkeling VDL Nedcar
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Raymond Ubachs
Telefoon: 046 47778424
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Natuurlijk begraven, Crematie en Grafrechten
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Duurzaamheidsparagraaf in collegevoorstellen
Het college besluit:

 1. Een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan het sjabloon voor collegevoorstellen.
 2. De duurzaamheidsparagraaf in ieder geval in te vullen bij alle voorstellen van het cluster RPB, team EO en RO (cluster Beleid) en unit Inkoop (cluster Concern) die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
 3. In de overige gevallen wordt de duurzaamheidsparagraaf ingevuld indien dit naar het oordeel van de portefeuillehouder waarde heeft.
 4. Het effect van de duurzaamheidsparagraaf over een jaar te evalueren.
 5. De communicatieparagraaf in collegeadviezen ook verplicht te stellen.

Informatie: Annabelle Pereboom
Telefoon: 046 4778871
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake brief SHMS inzake Samen Duurzaam in Sittard-Geleen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken

Informatie: Ger Heyman
Telefoon: 046 4777703
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Jos Bessems

Intrekking van nog geldend voorkeursrechtbesluit op percelen gelegen in het complex de Ligne
Het college besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit van de raad van de gemeente Sittard-Geleen d.d.10 jun 2010, met betrekking tot de percelen gelegen in het bestemmingsplangebied “Dobbelsteen”, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn, in te trekken.
 2. De aanwijzing van het gemeentelijk voorkeursrecht betreffende de bij voormeld intrekkingsbesluit behorende situatietekening d.d. 27-05-2019 met nr. 9286_Wvg en de op bijbehorende perceellijst aangeduide percelen, door te halen in het Wkpb-register (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

Informatie: Frank aan het Rot
Telefoon: 046 4778692
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Jos Bessems

'

Reacties

article
165423
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190627/besluitenlijst-week-24-2019/
2019-06-27T13:24:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws