Besluitenlijst Week 27 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 27 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 27 – 2019

Ontheffing avondwinkel
Het college besluit in te stemmen met het verlenen van een ontheffing voor het vestigen van een avondwinkel – vooralsnog voor de duur van één jaar – aan Toko Femmy aan de Stationsdwarsstraat 2 te Sittard.
Informatie: Jan-Maarten van Dongen
Telefoon: 046 4778540
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Europese subsidies
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Leo Burdorf
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Het college besluit:

  1. In te stemmen met de tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek zoals vastgelegd in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
  2. Conform artikel 2 lid 1 en artikel 2 lid 3 onder a. van ‘Inspraakverordening gemeente Sittard-Geleen 2016’ af te zien van inspraak wat betreft beslispunt 1.
  3. De beleidsregel ‘Tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’ vast te stellen.

Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Actualisatie beleidsregel ‘financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg’
Het college besluit:

  1. De geactualiseerde beleidsregel ‘financiële compensatie bij kleine woningbouw-initiatieven Zuid-Limburg 2019’ vast te stellen.
  2. De portefeuillehouder Wonen te mandateren om besluiten aangaande de trekkings-rechten te nemen.

Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Bestuursconvenant integraal participatiebedrijf
Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het bindende karakter van het bestuursconvenant en van de volgende artikelen in het bijzonder: 3.1. (alleen voor Sittard-Geleen en Beek); 3.4 inzake de beëindiging van GR Vixia (en bij Beek en Sittard-Geleen CR PWM 2018); en 3.5 inzake de overdracht van de aandelen van Vixia B.V. aan het nieuwe Participatiebedrijf.
  2. De raad over het bestuursconvenant te consulteren middels bespreking in de ronde van 26 augustus of 12 september en het bestuursconvenant aan te gaan overeenkomstig het aangehechte concept gehoord hebbende de raad.
  3. De Ondernemingsraad van de gemeente Sittard-Geleen, de WSW-raad en het Sociaal Overleg te informeren over dit besluit.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Binnenstedelijke Ontwikkeling en Parkeren
Het college besluit in te stemmen met het toezenden van een aanvullende notitie aan de raad naar aanleiding van de toezegging van wethouder Bessems aan de ronde van 27 juni 2019.
Informatie: Jean Sijmons / Jo Nelissen
Telefoon: 046 4778764 / 046 4778620
E-mail: [email protected] / [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Jos Bessems en Eefje Joosten

Reacties

0