Besluitenlijst Week 32 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 32 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 32 – 2019

Aangaan Vaststellingsovereenkomst Middengebied Deelplan A en Deelplan C
Het college besluit:

  1. De definitieve vaststellingsovereenkomst Middengebied Deelplan A en Deelplan C aan te gaan met CV De Haese. De inhoud en strekking hiervan zijn gelijk aan de concept-vaststellingsovereenkomst d.d. 23 juli 2018.
  2. Wethouder P.M. Meekels, voor zover dat voor de nadere detaillering van de afspraken tussen partijen en in lijn met onderhavig besluit nog noodzakelijk mocht zijn, te mandateren tot het wijzigen van de concept-vaststellingsovereenkomst.

Informatie: Rosemarie Melissen
Telefoon: 046 4778694
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Afronding Hof van Langfoor
Het college besluit in te stemmen met de budget neutrale begrotingswijziging (bijlage 1) van de voormalige grondexploitatie Hof van Langfoor en deze wijziging te verwerken in een nieuwe grondexploitatie in de 3e rapportage 2019.
Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046 4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

Afronding Zitterd ReviSited Fase 1 (De Kam) met nog in realisatie Hof van Serviam (bouwblokken 6 en 7a) en De Frontier (bouwblok 1)
Het college besluit in te stemmen met de budgettair neutrale begrotingswijziging van de voormalige grondexploitatie Zitterd ReviSited Fase 1 en deze middels een nieuwe grondexploitatie te verwerken in de 3e rapportage 2019.
Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046 4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Jos Bessems

Verkoop parkeerplaatsen Odaparking tbv project Engelenhof
Het college besluit:

  1. In te stemmen met de verkoop van 43 parkeerplaatsen in de Odaparking tbv project Engelenhof (vlek helft K+ helft L).
  2. In te stemmen met de overeenkomst ter bekrachtiging van de wijziging inzake plan Engelenhof.
  3. Kennis nemen van het ten gunste van de boekwaarde brengen van de verkoopopbrengst (conform BBV), resulterend in een lagere huur voor de unit Parkeren.
  4. In te stemmen met verzending raadsinformatiebrief.

Informatie: John Janssens
Telefoon: 046 4777614
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Eefje Joosten

Beleidsregel toewijzing opengevallen vaste standplaatsen weekmarkten gemeente Sittard-Geleen
Het college besluit de Beleidsregel toewijzing opengevallen vaste standplaatsen weekmarkten gemeente Sittard-Geleen vast te stellen.
Informatie: Jure Alajbeg
Telefoon: 046 4778619
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake ‘Gevaarlijkste wegen in Limburg’
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Bert Velderman
Telefoon: 046 4778629
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verklaring van geen bedenkingen bergbezinkbassin
Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan “Sittard-Zuid” ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bergbezinkbassin aan de Berkenlaan te Sittard.
  2. Te bepalen dat, indien geen zienswijzen tegen het ontwerp van het vergunningenbesluit c.q. tegen deze ontwerp verklaring worden ingediend, deze verklaring van geen bedenkingen automatisch definitief wordt op de dag nà die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.

Informatie: Marjolène van Cleef
Telefoon: 046 4778919
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz

Reacties

0