Besluitenlijst Week 33 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 33 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 33 – 2019

Vragen ex artikel 43 RVO inzake overlast in en aan Stadsparken Sittard-Geleen
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Pink van Nieuwburg
Telefoon: 046 4778182
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Gereguleerde overnachtingsplaatsen kampeermiddelen; voortzetting camperstandplaats De Nieuwe Hateboer
Het college besluit:

  1. De gereguleerde overnachtingsplaatsen voor kampeermiddelen op de parkeerplaats bij zwembad De Nieuwe Hateboer voor nog eens 3 jaar toestaan onder de conditie dat de maximale overnachtingduur 2 x 24 uur is.
  2. Het huidige gratis gebruik van de camperstandplaatsen op de parkeerplaats bij zwembad De Nieuwe Hateboer voort te zetten.
  3. Daartoe vast te stellen het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen 2019-2022 voor de periode tot 22 augustus 2022.

Informatie: Ivo Janssen
Telefoon: 046 4778536
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake rattenoverlast in de stadscentra
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Tweede kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein
Het college besluit:

  1. De Tweede kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein ter kennisname aan te nemen
  2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 046 4778827
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij en Berry van Rijswijk

Reacties

0