Besluitenlijst Week 34 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 34 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 34 – 2019

Verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico bestuurders
Het college besluit geen te gebruik maken van de mogelijkheid om het financiële risico te verzekeren dat de gemeente loopt doordat de burgemeester resp. (oud) wethouders wegens arbeidsongeschiktheid aanspraak kan c.q. kunnen maken op voortzetting van de Appa-uitkering.
Informatie: Bert Ehlen
Telefoon: 046 4777721
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bestuursrapportage 1e kwartaal 2019 BsGW
Het college besluit kennis te nemen van de 1e kwartaal 2019 bestuursrapportage van de BsGW.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777259
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Herbestemming DaCapo College, Graaf van Loonstraat 39, 6121 JS Born
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Cas Denissen
Telefoon: 046 4777259
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Deelname Jeugdolympiade 2020 in Pontoise Frankrijk
Het college besluit in te stemmen met de deelname aan de Jeugdolympiade 2020 te Pontoise (Frankrijk) in de periode van 11 juli tot en met 15 juli 2020.
Informatie: Dré Biesmans
Telefoon: 046 4777710
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Bestuurlijk afsprakenkader (bestuursakkoord) tussen de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan om vooruitlopend op het bestuursakkoord en in lijn met de handreiking van deputé Koopmans nu al een bijdrage te vragen aan de Provincie Limburg t.b.v. de visievorming Sittard-Geleen 2030 en de Proeftuin Centrum Geleen.
  2. Akkoord te gaan met de bouwstenen voor de opdrachtformulering voor de visievorming Sittard-Geleen 2030 als startdocument op basis waarvan wij, in goede afstemming met de Provincie Limburg een offerteverzoek op zullen stellen.
  3. Akkoord te gaan met de opzet en inhoud van de Proeftuin Centrum Geleen, inclusief het ter beschikking stellen van € 310.000 t.b.v. de proeftuin.
  4. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg te vragen in te stemmen met voorgestelde aanpak en de hiervoor benodigde incidentele middelen beschikbaar te stellen.

Informatie: Leo Burdorf/Marion Mulkens
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
[email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox, wethouders Pieter Meekels, Jos Bessems en Eefje Joosten

'

Reacties

article
171287
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190912/besluitenlijst-week-34-2019/
2019-09-12T12:18:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws