Besluitenlijst Week 35 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 35 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 35 – 2019

Vestiging van een winkel van EP:Tummers op Huis- en tuinboulevard Gardenz
Het college besluit akkoord te gaan met de vestiging van een winkel van EP:Tummers op de huis- en tuinboulevard Gardenz mits een correcte en volledige ruimtelijke motivatie wordt ingediend en voldaan wordt aan het voorgestelde maatwerk.
Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 046 4777691
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Evaluatie evenementenbeleid
Het college besluit:

 1. De evaluatie van het evenementenbeleid Sittard-Geleen door bureau Berenschot vast te stellen.
 2. De aanbevelingen van bureau Berenschot ten aanzien van het subsidiebeleid en de taken en positionering van het evenementenbeleid over te nemen. Daarmee besluit het college om:
  a) Aanbevelingen 1, 2, 3, 7, en 11 over te nemen en te verwerken in de aanpassing van de uitvoeringsregels subsidiering evenementen die vanaf 2021 in werking zullen treden;
  b) Aanbevelingen 4, 6, en 13 over te nemen en uit te voeren als onderdeel van het verbetertraject evenementen;
  c) Aanbevelingen 5, 8, en 9 over te nemen en uit te voeren als onderdeel van de reguliere werkzaamheden;
  d) Aanbeveling 10 over te nemen en uit te voeren. Over de resultaten wordt gerapporteerd via de P&C cyclus;
  e) Aanbeveling 12 over te nemen en samen met externe partners de mogelijkheden van samenwerking te verdiepen.
  De aanbevelingen worden verwerkt in de programma- en productbegroting 2020, de aan te passen subsidieregels vanaf 2021 en de bedrijfsvoering in overeenstemming met het bijgevoegde overzicht.
 3. De formatie van het evenementenbureau structureel uit te breiden met 0,5 fte ‘organisator evenementen’ en 1,0 fte ‘ondersteuner evenementenbureau’.

Telefoon: 046 4777777
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties