Besluitenlijst Week 36 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 36 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 36 – 2019

Benoeming nieuwe leden commissie bezwaarschriften
Het college besluit ingaande 1 oktober 2019 voor de duur van 4 jaar te benoemen

 1. tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers Sociale en Personele Zaken: mevrouw mr. P.A. van Enckevort en mevrouw mr. A. Lotfy.
 2. tot lid van de commissie bezwaarschriften, Algemene Kamer: de heer mr. D. Lavain.

Informatie: Wiel van Wersch
Telefoon: 046 4777732
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Convenant PGA voorkoming radicalisering en extremisme provincie Limburg
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van het Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme provincie Limburg (versie 1 maart 2019) en het convenant namens de gemeente aan te gaan.
 2. In te stemmen met ondertekening van het convenant door de burgemeester conform het gestelde in artikel 171 Gemeentewet;
 3. De burgemeester te mandateren om namens het college eventuele wijzigingen die na vaststelling van het convenant noodzakelijk zijn, aan te brengen.

Informatie: Helga Gibbels
Telefoon: 046 4777897
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Brief aan Openbaar Ministerie Limburg inzake pand Oude Veerstraat 9-15 te Grevenbicht
Het college besluit via een brief vragen te stellen aan het Openbaar Ministerie Limburg over de huidige stand van zaken rondom het conservatoir beslag op het pand Oude Veerstraat 9-15 te Grevenbicht.
Informatie: Rick Alberts
Telefoon: 046 4777461
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RVO inzake lachgasaanpak
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marcel Kretzers
Telefoon: 046 4777682
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RVO inzake mogelijke vestiging van Black Bear op Chemelot
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verplaatsing donderdagmarkt ivm live-uitzending Omroep Max d.d. 26 september 2019
Het college besluit akkoord te gaan met het verplaatsen van de donderdagmarkt Sittard op 26 september 2019 naar het Tempelplein te Sittard in verband met de tv-uitzendingen van Omroep MAX.
Informatie: Lenny Wilms van Bokhoven
Telefoon: 046 4777106
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake afvaldumpingen buitengebied
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake onkruidbestrijding
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex art.43 RVO d.d. 29 augustus jl. inzake de brand bij de Biomassa centrale in Sittard en de
gevolgen voor Het Groene Net van mevrouw Bühler van de CDA-fractie
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Annabelle Pereboom
Telefoon: 046 4778871
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex Artikel 43 RvO inzake Brand Biomassacentrale van de heer Pfoster van de PVV-fractie van 29 augustus jl.
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Annabelle Pereboom
Telefoon: 046 4778871
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Keuze verduurzaming eigen elektriciteitsverbruik via Garanties van oorsprong (GvO’s)
Het college besluit in te stemmen met het verduurzamen van het eigen elektriciteitsverbruik middels Garanties van Oorsprong voor Europese Wind.
Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Jaarverslag ARK en jaarverslag college van B&W inzake adviezen van de ARK over de jaren 2016 t/m 2018
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag over de jaren 2016 t/m 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en het jaarverslag van het college van Burgemeester en Wethouders inzake adviezen van deze Commissie, eveneens over deze jaren.
 2. Beide verslagen op de lijst ingekomen stukken te plaatsen ten behoeve van de gemeenteraad.

Informatie: Mariska Janssen
Telefoon: 046 4778562
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Kim Schmitz en Jos Bessems

Proeftuin centrum Geleen: voortgang amendement en oormerken middelen
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de uitwerking en de verdere voortgang van het amendement “binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren” d.d. 3 juli 2019 respectievelijk van de “proeftuin”.
 2. De gemeentelijke inzet van middelen voor de uitvoering van de Proeftuin Centrum Geleen oormerken binnen de reguliere budgetten.

Informatie: Raymond Ubachs
Telefoon: 046 47778424
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Ledenraadpleging onderhandelaarsakoord Cao SW 2019
Het college besluit in te stemmen met het voorgelegde onderhandelaarsakkoord middels instemmend te reageren op de ledenraadpleging.
Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Service voor de inwoners bij het aanvragen van nieuwe documenten
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Lucien Loozen
Telefoon: 046 4778148
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Proeftuin Centrum Geleen; maatregel parkeren
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De maatregel Parkeren als onderdeel van de Proeftuin Centrum Geleen vast te stellen.
 2. In te stemmen met de 1e wijziging van de publiekrechtelijke parkeertarieven 2019.

Informatie: Marcel Poeckling
Telefoon: 046 4778554
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Eefje Joosten

Reacties