Besluitenlijst Week 38 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 38 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 38 – 2019

Afhandeling motie Mantelzorgcompliment
Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de wijze van afhandeling motie mantelzorgcompliment.
  2. De raad per brief in kennis te stellen van de wijze van afhandeling van de motie.

Informatie: Miranda Hoffmann-Brands
Telefoon: 046 4777740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag inzake nachttreinen
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief.
Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Urenuitbreiding voorschoolse educatie
Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van subsidies voor de urenuitbreiding voorschoolse educatie aan:

  1. MIK Kinderopvang ad € 58.198,00
  2. Stichting Spelenderwijs ad € 255.000,00

Informatie: Marjon van de Leeuw
Telefoon: 046 4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties