Besluitenlijst Week 43 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 43 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 43 – 2019

Uitwerking akkoord CAO Gemeenten 2019-2020
Het college besluit:

De arbeidsvoorwaarden van onze gemeente in overeenstemming brengen met de gemaakte afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Gemeenten 2019-2020. Dit betreft:

 • salarisverhogingen per 1 oktober 2019, per 1 januari 2020, per 1 juli 2020 en per 1 oktober 2020 (6,25% in totaal);
 • een eenmalige uitkering van € 750, – (naar rato bij een onvolledig dienstverband) voor elke medewerker die op 28 juni 2019 in dienst was;
 • het vervallen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de werkgevers in de ziektekostenverzekering.

Informatie: Veronique Ariaans
Telefoon: 046 477439
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Raadsvoorstellen p&c cyclus raad 13/14 november 2019
Het college besluit:

 1. In te stemmen met doorgeleiding van bijgevoegde raadsvoorstellen:
  – 3e Programmarapportage 2019
  – Belastingmaatregelen 2020
  – Programmabegroting 2020
  ter agendering in de raadsvergadering van 13/14 november 2019.
 2. De limiet 2020 voor vaste geldleningen op € 75 mln. en voor korte geldleningen op € 29 mln. vast te stellen.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046 4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Herverzekeren van het eigenrisicodragerschap voor de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten (hierna ERD- WGA).
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het continueren van het eigenrisicodragerschap voor de WGA.
 2. Voornemen om aan de hand van de resultaten van de Europese aanbesteding voor de herverzekering WGA-ERD deze met ingang van 1 januari 2020 aan Loyalis te gunnen.

Informatie: Bert Habets
Telefoon: 046 4777714
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief van de Fractie 50Plus betreffende seniorenbeleid
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief aan Fractie 50Plus inzake seniorenbeleid.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken

Informatie: Daphne Kagelmaker
Telefoon: 046 4777726
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake versnippering zwerfvuil door maaien
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad ingekomen stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: mario [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Linda Corvers
Telefoon: 046 4777645
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeerssituatie bij Trevianum Scholengroep en het DaCapo
College rondom de Havikstraat, Sittard
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ger Heyman
Telefoon: 046 4777703
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties

0