Besluitenlijst Week 44 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 44 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 44 – 2019

Jaarrapportage en jaarrekening 2018 Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrapportage en jaarrekening 2018 Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek.
 2. De Jaarrapportage en jaarrekening 2018 voor te leggen aan regiogemeenten Stein, Beek en Beekdaelen.
 3. De jaarrapportage en jaarrekening 2018 Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Informatie: Michelle Rasch
Telefoon: 046 4778135
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018.
 2. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 ter kennisgeving door te leiden naar de gemeenteraad en Wmo-raad.
 3. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo te publiceren op de website van de gemeente en op de website “waarstaatjegemeente.nl”.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Telefoon: 046 4777726
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake PFAS- PFOS problematiek
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jos Bruls/Bert Velderman
Telefoon: 046 4778560/8629
E-mail: [email protected] / [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verstrekking hulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ralph Roemen
Telefoon: 046 4778365
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Effecten van nationale wetgeving op het gebied van PAS (Programma Aanpak Stikstof) en PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) voor Sittard-Geleen
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de collegememo stikstofpositieproblematiek.
 2. In te stemmen met het door leiden van de memo ‘Effecten van nationale wetgeving op gebied van PAS en PFAS voor Sittard-Geleen’ naar de gemeenteraad.

Informatie: John Janssens
Telefoon: 046 4777614
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz en Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 046 4778599
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties