Besluitenlijst Week 12 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 12 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 12 – 2020

Beslissing op het bezwaar van de heer mr. A.C.S. Grégoire
Bij beslissing op bezwaar over te gaan tot gedeeltelijke herroeping van het besluit op het Wobverzoek, voor zover het betrekking heeft op het openbaar maken van documenten omtrent de hoofden nevenfunctie van de secretaris van de commissie bezwaarschriften.
Informatie: Kelly Ummels-Schmitz
Telefoon: 046 4777872
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Het college besluit tot het voornemen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 1 mei 2020 en de gemeenteraad te vragen om toestemming hiervoor te geven.
Informatie: Rick Alberts
Telefoon: 046 4777461
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Aansluiten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
Het college besluit in het kader van de bestrijding van adresfraude aan te sluiten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en de daarvoor benodigde verwerkersovereenkomst te ondertekenen.
Informatie: Jo Vleugels
Telefoon: 046 4777532
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouders: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Judith Buhler

Overname huurovereenkomst P3
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van Fortuna Sittard B.V. om tot ontbinding van de huurovereenkomst P3 over te gaan;
 2. In te stemmen om de afschrijvingstermijn, van de aanleg P3, van 15 naar 20 jaar aan te passen, (overeenkomstig nieuwe huurovereenkomst, zie ook beslispunt 3 en 4);
 3. In te stemmen dat het Vista College de parkeerplaats P3, na ontbinding van de huurovereenkomst met Fortuna Sittard B.V., voor een periode van 20 jaar zal huren;
 4. In te stemmen met de gewijzigde concept van de huurovereenkomst tussen de gemeente SittardGeleen, het Vista College en Fortuna Sittard B.V.;
 5. In te stemmen met het verzoek van Fortuna Sittard B.V. om de huurovereenkomst met de gemeente te beëindigen op het moment dat de huurovereenkomst tussen de gemeente, het Vista College en Fortuna Sittard B.V. is vastgesteld;
 6. Kennis te nemen dat een slagboom geplaatst wordt bij de parkeerplaats van het Tom Dumoulin Bike Park;
 7. Kennis te nemen dat een bordes met trap geplaatst wordt t.b.v. de lange tribune bij de stadionin/uitgang op de hoek van de Aldi.;
 8. Kennis te nemen dat de openbare verlichting langs de Eggerweg uitgebreid zal worden.

Informatie: Bert Pex
Telefoon: 046 4778670
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Juridische procedures tegen verleende omgevingsvergunningen voor de vestiging van EP Tummers op Gardenz
Het college besluit:

 1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften te volgen en de aangevraagde omgevingsvergunning met kenmerk OM19.0308 alsnog te weigeren.
 2. Het standpunt in te nemen dat de bezwaren tegen de aangevraagde omgevingsvergunning met kenmerk OM19.0413 gegrond zijn.
 3. De fysieke beslissingen op bezwaar in mandaat af te doen.

Informatie: Paul van Meerten
Telefoon: 046 4777537
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vaststellen bestemmingsplan Poort van Geleen 2018
Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 1. De ingekomen zienswijzen van N.V. Nederlandse Gasunie, Provincie Limburg en DSM Nederland b.v. ontvankelijk te verklaren.
 2. De indieners 4 en 5 niet te ontvangen in de ingediende zienswijzen.
 3. De nota van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
 5. Het bestemmingsplan “Poort van Geleen 2018” met inachtneming van de nota van zienswijzen en wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Graffiti/Ooze wal
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Zienswijze verkoop kantoorpand Parkweg 3 Born
Het college besluit in te stemmen met het voornemen van corporatie Zaam Wonen (fusie van stichting Woning-beheer Born-Grevenbicht en stichting Maaskant Wonen) om het gebouw Parkweg 3 in Born te verkopen en hen per brief daarover te informeren.
Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Afhandeling motie senioreninformatie
Het college besluit de raad per brief in kennis te stellen van de wijze van afhandeling van de motie senioreninformatie.
Informatie: Miranda Hoffman-Brands
Telefoon: 046 477 7740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Motie Beekdaelen inzake tegenprestatie
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de motie tegenprestatie en bijbehorende stukken van de gemeente Beekdaelen.
 2. In te stemmen met het versturen van de brief aan de VNG en deze ter kennisname brengen van de gemeenteraad.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad inzake Planning ten aanzien van overdracht Werk- en Inkomenstaken Stein
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad.
 2. Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Subsidiëring/opdrachtverstrekking peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid 2020
Het college besluit:

 1. Het plan Voor- en vroegschoolse educatie 2020-2022 vast te stellen.
 2. Het Subsidiekader Onderwijsachterstandenbeleid 2020 vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met het verlenen van subsidies voor:
  a. Peuteropvang en voorschoolse educatie conform de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 (open eind financiering).
  b. Pedagogisch beleidsmedewerker/coach VVE en kwaliteitsbudget VVE ad € 185.400,00.
  c. Activiteiten ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal conform het subsidiekader onderwijsachterstandenbeleid 2020 ad € 249.342,00.
 4. Akkoord te gaan met het verlenen van de opdracht aan Mecuma voor het uitvoeren van het VVE Junior project Roma/Sinti 2020 ad € 50.000,00.

Informatie: Marjon van der Leeuw
Telefoon: 046 4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties