Besluitenlijst Week 37 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 37 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 37

Klachtenpublicatie 2019
Het college van B&W heeft het klachtenoverzicht 2019 (klachten over gedragingen gemeente SittardGeleen 2019) vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente SittardGeleen en ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur erkent de noodzaak tot het verkorten van de klachtafhandeltijden en is tevreden over de ingezette professionaliseringslag en klantgerichte benadering van de klachtbehandeling.
Informatie: Esther Schoenmakers- Aelmans
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Bestuursakkoord en HGN
Naar aanleiding van een krantenartikel in dagblad de Limburger heeft de PVV fractie vragen gesteld over het met de Provincie afgesloten bestuursakkoord. De vragen van de PVV hadden betrekking op de passages in het krantenartikel over Het Groene Net, de paragraaf in het akkoord m.b.t. de transformatie opgave wonen en het aanwijzen van de pilotkern Holtum alsmede de bekostiging van het in het akkoord opgenomen leefbaarheidsfonds voor Holtum. Het college heeft de vragen van de PVV fractie bij brief beantwoord.
Informatie: Leo Burdorf
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers
Op grond van de Gemeentewet bestaat voor zowel de burgemeester als de wethouders een verplichting tot verrekening van inkomsten die zij verwerven uit de zgn. niet-ambtsgebonden nevenfuncties. BZK vraagt deze gegevens bij de bestuurders op. Aan de hand van de verstrekte gegevens brengt BZK per bestuurder een advies uit over een eventuele verrekening. Deze adviezen zijn aan het college voorgelegd en het college heeft besloten de adviezen van BZK over te nemen.
Informatie: Bert Habets
Telefoon: 046 4777714
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Gemeentelijke subsidie in het kader van de Regeling podia Covid-19 van het Fonds Podiumkunsten
Het college van B&W heeft besloten een subsidie van € 100.000 toe te kennen aan De Domijnen. De Domijnen krijgt de subsidie om tekorten op te vangen bij de Schouwburg en Poppodium Volt, als gevolg van de coronacrisis. Op voorwaarde dat de gemeente deze subsidie geeft, krijgt de Domijnen ook nog een subsidie van het Fonds Podiumkunsten van € 100.000.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Beslissing op bezwaar personele aangelegenheid
Het college van B&W heeft besloten om het advies van de commissie voor bezwaarschriften, sociale en personele zaken, om het bezwaar van één van zijn voormalige medewerkers tegen diens ontslag d.d. 17 januari 2020 ontvankelijk én gegrond te verklaren niet over te nemen en het besluit om de betreffende medewerker per 31 december 2019 te ontslaan te handhaven. De gevraagde vergoeding voor de kosten inzake de verleende rechtshulp wordt niet toegekend.
Informatie: Jos Belt
Telefoon: 046 4777093
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Memo aan de gemeenteraad Informatiepunt Samen Sterk
Het college informeert de raad met een memo over het Informatiepunt Samen Sterk.
Informatie: Leonne Delahaije
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake aandachtspunten groenonderhoud
De fractie 50PLUS heeft op 17 juli 2020 vragen gesteld om bij het groenonderhoud rekening te houden met de (honden)bezitters. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Definitief besluit verzoek Enexis tot versterking eigen vermogen
Het college van B&W heeft besloten geen lening aan Enexis te verstrekken. De gemeente heeft daar op dit moment de financiële middelen niet voor. Aanleiding is het verzoek van Enexis aan al haar aandeelhouders om een lening voor de uitvoering van het klimaatakkoord. In juni heeft het college besloten hierover nog geen besluit te nemen, maar dit uit te stellen. De gemeente onderstreept het publiek belang van een goed energienetwerk. Om haar aandeel te waarborgen zijn daarom afspraken gemaakt met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake geen vermelding van nieuwkomers in de Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van B&W heeft de vragen ex art. 43 van de fractie PVV over het niet vermelden van nieuwkomers in de gemeente in het gemeenteblad op de site officiële bekendmakingen beantwoord in een brief. Daarin heeft het college aangegeven dat er geen wettelijke grondslag bestaat om nieuwkomers in de gemeente hierin op te nemen. In de BRP staan persoonsgegevens van alle inwoners opgenomen. Inwoners kunnen deze gegevens persoonlijk inzien via Mijn Overheid.
Informatie: Ilse Terpstra
Telefoon: 046 4778148
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Verklaring van geen bedenkingen Windturbinepark Holtum Noord
Van 20 mei tot 1 juli 2020 heeft de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning van Windturbinepark Holtum Noord ter inzage gelegen. Er zijn 100 zienswijzen ingediend. Het college van B&W vraagt de raad om goedkeuring van de beantwoording van deze zienswijzen. Ook vraagt het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad om goedkeuring van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, zodat de omgevingsvergunning van het Windturbinepark Holtum Noord kan worden verleend.
Informatie: Marjolène van Cleef
Telefoon: 046 4778919
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Aanbesteding leerlingenvervoer
Het college van B&W onderschrijft het belang dat continuïteit van het leerlingenvervoer prevaleert en de aanbesteding van het maatwerkperceel Leerlingenvervoer niet wordt gegund en opnieuw wordt aanbesteed.
Informatie: Eric van Mulken
Telefoon: 046 4778616
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties