Besluitenlijst Week 41 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 41 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 41

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Aanlegplek voor pleziervaartuigen in Schipperskerk
Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen over de aanlegplek voor pleziervaartuigen bij Schipperskerk beantwoord. De conclusie is onder meer dat de aanleg van een kleine passantenhaven de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente verbetert.
Informatie: Ivo Janssen
Telefoon: 046 4778536
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Duiding zienswijzen op het provinciaal inpassingsplan (PIP) Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar
Het college van B&W stuurt een brief aan het college van Gedeputeerde Staten waarin een nadere duiding wordt gegeven over de zienswijze op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan VDL Nedcar.
Informatie: Raymond Ubachs
Telefoon: 046 4778424
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Sfeerverlichting centra Sittard en Geleen
Het college van B&W stemt in met de toepassing van een nieuwe techniek om sfeerverlichting in bomen aan te brengen en met het jaarlijks in het groeiseizoen beoordelen of de sfeerverlichting in bomen (deels) opnieuw aangebracht moet worden.
Informatie: Bart Lendfers
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties