Besluitenlijst Week 46 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 46 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 46

Brief aan de raad over voortgang belevingsonderzoek crisis- en risicocommunicatie Chemelot
Het college van B&W besluit om de gemeenteraad met een brief te informeren over de voortgang van een belevingsonderzoek, waarbij de veiligheidsbeleving van bewoners rondom Chemelot gepeild wordt. Dit onderzoek biedt inzicht in het gevoel van veiligheid en de informatiebehoefte die er bij inwoners leeft, en biedt daarmee een duidelijke basis om de communicatieaanpak op te baseren.
Informatie: Suzan Suskens
Telefoon: 046 4778573
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake forse afname ontmoetingsplekken Einighausen
Het college van B&W heeft de vervolgvragen van de fractie CDA beantwoord inzake de aanscherpte kaders voor duurzame accommodaties voor het cluster Einighausen – Guttecoven – Limbricht en meer in het bijzonder voor de kern Einighausen.
Informatie: Annemie Loozen
Telefoon: 046 4777660
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake werkzaamheden Keulse Baan en Winston Churchilllaan
De fractie PvdA Sittard-Geleen heeft op 23 oktober 2020 vragen gesteld over de werkzaamheden Keulse Baan en Winston Churchilllaan. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Egon Bemelmans
Telefoon: 046 4778549
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2019
In het voorjaar van 2020 is het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo uitgevoerd om te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van de Wmo-cliënten over 2019 in onze gemeente. De afgelopen jaren vond een overgroot deel van de respondenten dat er samen met de medewerker naar een oplossing werd gezocht. Tussen 2015 en 2019 is dit percentage gestegen van 73% tot de huidige 84%. Dit jaar scoort onze gemeente op deze vraag significant beter dan vorig jaar én is onze huidige score ook hoger dan de resultaten van de referentiegroep. Ook betreffende de tevredenheid over clientondersteuning is een stijging zichtbaar. In 2019 is 96% (heel) tevreden ten opzichte van 87% vorig jaar. 85% van de respondenten beaamt dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. 87% van de respondenten vindt de ondersteuning past bij de hulpvraag. Hiermee is de score respectievelijk gelijk en hoger dan de referentiegroep (85% en 84%).
De resultaten worden vergeleken met een referentiegroep van andere gemeenten die dezelfde vragen gesteld hebben aan Wmo-cliënten, zie hiervoor ook de website “waarstaatjegemeente.nl”.
Informatie: Esther Engelen
Telefoon: 046 4778957
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van de verordening beslistermijn schuldhulpverlening Sittard-Geleen en adviseert de raad om de betreffende verordening vast te stellen. De regering wil met de verordeningsplicht over de beslistermijn bij schuldhulpverlening meer rechtszekerheid aan de burger bieden en daarom is de formulering in de gewijzigde Wgs verduidelijkt.
Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046 4778596
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Tom Dumoulin Bike Park (TDBP)
Het college van B&W gaat een erfpachtovereenkomst aan met Wieler Club de Bergklimmers/Stichting Bikepark Sittard-Geleen voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het Tom Dumoulin Bike Park per 1 december 2020. Het is een openbaar toegankelijke voorziening. Informatie: Hanny Ras
Telefoon: 046 4778328
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Afrekening subsidie 2019 en verlening subsidie 2020 Sportstichting Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft ingestemd met het jaarverslag 2019 van de Sportstichting Sittard-Geleen en het subsidie over het jaar 2019 definitief vastgesteld op € 4.178.000. Ook heeft het college besloten een subsidie 2020 van € 4.584.413 toe te kennen aan de Sportstichting Sittard-Geleen voor jaarlijks beheren en onderhouden van de sportaccommodaties in de gemeente Sittard-Geleen.
Informatie: Dré Biesmans
Telefoon: 046 4777710
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Reacties