Besluitenlijst Week 4 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 4 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 4

Brief aan de gemeenteraad inzake ILT-onderzoek Provincie Limburg
Het college van B&W heeft kennis genomen van de brief en onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg en besloten een brief hierover te zenden aan gemeenteraad. De brief gaat over onderzoek naar de doorwerking van de ‘Veiligheidsvisie Chemelot’ in de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken van de Provincie bij Chemelot.
Informatie: Edwin Pirson
Telefoon: 046 4778707
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Stembureau locaties voor komende Tweede Kamerverkiezing
Het college van B&W heeft de stembureaus voor de verkiezingen van 15, 16 en 17 maart 2021 vastgesteld. De Raad wordt via brief geïnformeerd over de stemlokalen die niet voldoen aan de vastgestelde toegankelijkheidscriteria voor stembureaus.
Informatie: Lucien Loozen
Telefoon: 046 4777639
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

213a onderzoek warmtenet Sittard-Geleen
De gemeente Sittard-Geleen heeft het initiatief genomen om als antwoord op de landelijke klimaatdoelstellingen een warmtenet (groene net) aan te leggen. De voortgang en financiële resultaten van Het Groene Net zijn achtergebleven bij de verwachtingen die hierover bestonden. Voor het college aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek is nu afgerond. Het rapport dat hiervan is gemaakt laat zien dat de gemeente er zeker in geslaagd is om een warmtenet aan te leggen. Daarbij is Het Groene Net in de huidige opzet en met de onderdelen die op dit moment in bedrijf zijn, vanuit de exploitatie bezien in stabiel vaarwater terecht gekomen. We blijven dit wel goed volgen. Het rapport laat ook zien dat dit warmtenet kleiner is geworden dan in eerste instantie gedacht was, een aantal gebieden is namelijk nog niet aangesloten op Het Groene Net. De aanleg van een warmtenet kost de overheid altijd geld, want het is een nieuwe vorm van verwarming en dat moet allemaal uitgevonden worden. Bedrijven alleen kunnen dit niet voor elkaar krijgen. Helaas is er voor het warmtenet meer geld betaald dan bedoeld, terwijl er voor de andere gebieden ook nog geld nodig is. Het rapport heeft ook gekeken of het besturen van het warmtenet op een goede manier gebeurd is.
Conclusie is dat dit beter had gekund. De gemeenteraad had vaker geïnformeerd moeten worden over de stand van zaken. Ook had er beter op het geld gelet moeten worden. Tot slot hadden de rollen en verantwoordelijkheden beter verdeeld moeten worden. Dat een aantal dingen beter had gekund heeft de gemeente zelf ook al ontdekt. Daarom zijn er enkele jaren geleden al meerdere maatregelen getroffen. De rollen zijn nu beter verdeeld in het college van burgemeester en wethouders en ook bij de ambtenaren. Er wordt nu vooraf meer aandacht gegeven aan de voor- en nadelen van nieuwe activiteiten van het groene net. En er wordt ook beter omgegaan met de financiën. Samen met de lessen uit het onderzoek moet dit er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat met Het Groene Net.
Informatie: Servé Roberts
Telefoon: 046 4778060
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO betreffende vervangen/aanleg kunstgrasvelden van de fractie 50PLUS
De 50PLUS fractie heeft vragen gesteld over argumenten waarom gekozen wordt voor kunstgrasvelden en niet voor ‘gewone’ grasvelden. Met name de intensivering van het gebruik van de sportvoorziening en het noodzakelijk ruimtebeslag zijn hoofdzakelijk de reden dat gekozen wordt voor kunstgrasvelden.
De vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Dré Biesmans
Telefoon: 046 4777710
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stopzetten accommodatiesubsidie Jochem Erenshoes
De PVDA fractie heeft vragen gesteld over stopzetten accommodatiesubsidie Jochem Erenshoes. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Annemie Loozen
Telefoon: 046 4777660
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake technische vragen accommodatiebeleid
De VVD fractie heeft technische vragen gesteld over het accommodatiebeleid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Annemie Loozen
Telefoon: 046 4777660
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners Nazorg Jeugd Jeugdzorgregio’s provincie Limburg
De gemeente Sittard-Geleen stemt in met het Samenwerkingsconvenant en de samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners Nazorg Jeugd Limburg. Jaarlijks verblijven in Nederland een aantal jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Om terugval te voorkomen willen wij dat de nazorg na een verblijf in een JJI goed georganiseerd is. Het samenwerkingsconvenant en de bijhorende afspraken maken het juridisch mogelijk om de noodzakelijke informatie hiervoor met elkaar te delen.
Informatie: Suzan Rosenke
Telefoon: 046 4777838
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Memo aan de gemeenteraad inzake de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de Stichting Kindante
Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de Stichting Kindante en besloten een memo te zenden aan de raad.
Informatie: Maurice Leenders
Telefoon: 046 4777760
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aantal laadpunten in de gemeente
De DNA fractie heeft vragen gesteld over het aantal laadpunten voor elektrische auto’s in onze gemeente. Het college van B&W geeft in zijn beantwoording aan van mening te zijn dat het aantal op dit moment voldoet aan de vraag. Desalniettemin is met leverancier Vattenfall een overeenkomst gesloten voor de aanleg van meer laadpunten in de komende jaren. Daarmee zal het aanbod voldoen aan de stijgende vraag. Deze artikel 43 vragen zijn door het college B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden
Informatie: Marcel Poeckling
Telefoon: 046 4777854
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het gebruik van biomassa in Sittard-Geleen
De SPA fractie heeft vragen gesteld over het gebruik van biomassa in de Biomassacentrale (BES) in de gemeente Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 046 4777691
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake artikel ‘Debacle dreigt voor het Groene Net’
De PVV fractie heeft vragen gesteld over het krantenartikel ‘Debacle dreigt voor het Groene Net’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Martijn Nijwening
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties