Besluitenlijst Week 12 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 12 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 12

Bestemmingsplan Middengebied Noord
Het college van B&W legt het voorontwerp van het bestemmingsplan Middengebied Noord voor inspraak ter inzage voor een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Middenweg, Rijksweg Noord Geleen, een denkbeeldige lijn op ca. 160 meter ten noorden van het Janskamperpark in Geleen en de spoorlijn Sittard-Heerlen. Het plan voorziet in de bouw van 230 grondgebonden- en 50 zorgwoningen. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Na verwerking van de inspraak en de reacties van instanties in het kader van het vooroverleg wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ter instemming voorgelegd aan het college B&W.
Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046 4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Concept-opdrachtformulering De Domijnen 2.0
Het college van B&W heeft kennis genomen van de concept-opdrachtformulering aan De Domijnen en besluit de opdrachtformulering ter bespreking door te zenden aan de raad.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake snelbustram Hasselt – Genk – Maasmechelen
De D66 fractie heeft vragen gesteld over het initiatief van de Vlaamse overheid tot realisatie van een snelbustram tussen Hasselt – Genk – Maasmechelen. De fractie vraagt het college van B&W of er bereidheid is om een overleg met het college van Gedeputeerde Staten te starten om ook Sittard-Geleen te verbinden aan de snelbustramverbinding. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeersveiligheid Spaubeeklaan/Biesenweg
De gob fractie heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de Spaubeeklaan en de Biesenweg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Albert Goossens
Telefoon: 046 4778548
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen nav. het concept-raadsbesluit inzake het Rekenkameronderzoek armoede en schuldhulpverleningsbeleid
Het college heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de wensen en bedenkingen naar aanleiding van het concept-raadsbesluit inzake het Rekenkameronderzoek armoede en schuldhulpverleningsbeleid.
Informatie: Anouk Harle
Telefoon: 046 7777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties