Besluitenlijst Week 13 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 13 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 13

Goedkeuring jaaractieplannen 2021 van en subsidieverlening 2021 aan de Coöperaties Centrummanagement Sittard en Geleen
Het college van B&W heeft goedkeuring verleend aan de jaaractieplannen 2021 inclusief bijbehorende begrotingen van Centrummanagement Sittard en Centrummanagement Geleen. Om deze actieplannen uit te kunnen voeren, verleent de gemeente een subsidie van € 250.000,– aan Centrummanagement Sittard respectievelijk van € 182.500,– aan Centrummanagement Geleen.
Informatie: John Janssens
Telefoon: 046 4777455
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Pilots Landbouwbeleid
De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over Pilots Landbouwbeleid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Martijn Nijwening
Telefoon: 046 7777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Initiatief gebiedsgerichte aanpak ‘Omgeving Cityflat’
Het college heeft besloten het initiatief te nemen om de ontwikkeling van de omgeving van de Cityflat projectmatig op te pakken. Het college stemt hiertoe in met de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied, die in het ambitiedocument ‘Gebiedsgerichte aanpak Omgeving Cityflat’ zijn opgenomen.
Informatie: Ivo Nijsten
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels

Aanpassing management- en sturingsmodel
Het college van B&W stemt in met de aanpassing van het management- en sturingsmodel van de organisatie en de daaruit voort vloeiende aanpassing van het organisatiebesluit, hoofdmandaatbesluit en budgetregeling. Het college stemt ook in met het intrekken van de huidige besluiten en regelingen. Tot slot stemt het college in met het aanwijzen van Annabelle Pereboom en Jantien Kuperus als loco-secretaris en het ontheffen van Servé Roberts en Hannie Daemen uit hun functie van loco-secretaris.
Informatie: Vivienne Lodder
Telefoon: 046 4778402
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake Haalbaarheidsonderzoek deelname Super WK Wielrennen 2027
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het haalbaarheidsonderzoek voor deelname Super WK Wielrennen 2027. Met de brief wordt beoogd de gemeenteraad te informeren over het haalbaarheidsonderzoek voor het Super WK Wielrennen in 2027 en over de mogelijke rol van Sittard-Geleen bij één van de onderdelen.
Informatie: Regine Adriaanse
Telefoon: 046 4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan VNG doordecentralisatie Beschermd Wonen
Het college van B&W heeft besloten om de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief te sturen om aan te geven het niet eens te zijn met het eerder genomen besluit dat de Westelijke Mijnstreek niet opgenomen wordt als aparte regio voor beschermd wonen.
Informatie: Linda Corvers
Telefoon: 046 4777645
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex art 43 RvO inzake verbetering korte termijn informatie aan de inwoners van Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen van GOB over het verbeteren op korte termijn van informatie aan de inwoners van Sittard-Geleen beantwoord. Het college geeft inzicht in de wijze waarop we informatie vertrekken over de afvalinzameling en hoe wordt gedacht over een communicatie app voor Sittard-Geleen.
Informatie: Eva Wijnen
Telefoon: 046 7777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake antwoordschrijven ProRail inzake aanleg voetpad Biesenweg
De CDA fractie heeft vragen gesteld over de aanleg van een voetpad Biesenweg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Bert Pex
Telefoon: 046 4778670
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan Provincie Limburg ter beantwoording van de brief inzake “Verzoek van het college van B&W van Sittard-Geleen voor een provinciale bijdrage in onder andere Glanerbrook”
De Provincie Limburg heeft op 17 december 2020 een brief gestuurd inzake het “Verzoek van het college van B&W van Sittard-Geleen voor een provinciale bijdrage aan onder andere Glanerbrook”. Op deze brief is door het college van B&W gereageerd. De antwoordbrief wordt aan de Provincie Limburg verzonden.
Informatie: Regine Adriaanse
Telefoon: 046 4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Het college heeft ingestemd met de aanpassing van de naam en de tekst van artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw en ligt dit voor instemming voor aan de raad.
Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Judith Buhler

Brief aan de gemeenteraad inzake het: gewestelijke uitvoeringsplan (gemeente Beek, Stein en Sittard-Geleen): ‘Op weg naar de nieuwe Wet inburgering’
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het gewestelijke uitvoeringsplan ‘Op weg naar de nieuwe Wet inburgering’. Met de raadsinformatiebrief verduidelijken we de stappen die zijn gezet en de acties die nog nodig zijn ter voorbereiding op de nieuwe wet.
Informatie: Noortje Kramer
Telefoon: 046 4777384
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake subsidiemogelijkheid voor de organisatie van activiteiten met en voor jongeren in coronatijd
De CDA fractie heeft vragen gesteld over de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Met deze subsidie kunnen activiteiten, die voor en door jongeren georganiseerd worden in coronatijd, gefinancierd worden. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. Het college van B&W heeft hierin uitgelegd waarom zij geen subsidieaanvraag zullen indienen. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Marjon van der Leeuw
Telefoon: 046 4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Initiatief gebiedsgerichte aanpak ‘Omgeving Cityflat’
Het college heeft besloten het initiatief te nemen om de ontwikkeling van de omgeving van de Cityflat projectmatig op te pakken. Het college stemt hiertoe in met de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied, die in het ambitiedocument ‘Gebiedsgerichte aanpak Omgeving Cityflat’ zijn opgenomen.
Informatie: Ivo Nijsten
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels

Reacties