Besluitenlijst Week 31 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 31 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 31

Voorontwerp bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard
Het college van B&W legt het voorontwerp van het bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard voor inspraak ter inzage gedurende een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het weghalen van de supermarktfunctie van de Jumbo aan de Bremstaat in Sanderbout vanwege de verplaatsing van de Jumbo naar bedrijvenstad Fortuna. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl . Na verwerking van de inspraak en de reacties van instanties in het kader van het vooroverleg wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ter instemming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Informatie: Marjolène van Cleef
Telefoon: 046 4778919
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake realiseren openbaar toilet in ‘Huis aan de Markt’ te Sittard
De fractie CDA heeft gesteld over realiseren openbaar toilet in ‘Huis aan de Markt’ te Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Waleria van de Erf
Telefoon: 14046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake Motie “Blije Bijen”
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de Motie “Blije Bijen”. Met de brief wordt beoogd de raad in kennis stellen van de wijze van afhandeling van de motie “Blije Bijen”.
Informatie: Roy Hennekens
Telefoon: 0622556443
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voorontwerp bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard
Het college van B&W legt het voorontwerp van het bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard voor inspraak ter inzage gedurende een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het weghalen van de supermarktfunctie van de Jumbo aan de Bremstaat in Sanderbout vanwege de verplaatsing van de Jumbo naar bedrijvenstad Fortuna. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl . Na verwerking van de inspraak en de reacties van instanties in het kader van het vooroverleg wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ter instemming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Informatie: Marjolène van Cleef
Telefoon: 046 4778919
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake scouting St Jozef
De fracties PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld over scouting St Jozef. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Cliff Opgenoord
Telefoon: 046 4778543
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Wijziging legestarieven 2021 voor reisdocumenten
Omdat het rijk de beveiliging van de Nederlandse identiteitskaart heeft verbeterd en de productiekosten daardoor hoger zijn, heeft het college van B&W ingestemd met een legesverhoging van 3,55 euro voor deze Nederlandse identiteitskaart. Door deze aanpassingen is de kans op identiteitsfraude kleiner. Een nieuwe identiteitskaart kost per 2 augustus 2021 € 67,55. Voor inwoners jonger dan 18 jaar kost de nieuwe identiteitskaart € 36,45.
Informatie: Marianne Dackus
Telefoon: 14046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Ontwerp saneringsprogramma wegverkeerslawaai Wet Geluidhinder (Wgh) voor de aanvraag van subsidie voor de sanering van woningen langs diverse wegen in Sittard en Geleen
Het college van B&W stemt in met vijf ontwerp saneringsprogramma’s en legt deze vanaf begin september gedurende 6 weken ter inzage. Deze programma’s hebben betrekking op het beperken van wegverkeerslawaai voor woningen aan de Spaubeeklaan, Augustinustraat en Mauritslaan te Geleen en Engelenkampstraat, Tempelplein, Leyenbroekerweg, Odasingel en Elisabeth van Barstraat te Sittard. De ontwerpsaneringsprogramma’s zijn te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en online via www.officiëlebekendmakingen.nl.
Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 0651509162
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Voorbereiding saneringsplan spoorweglawaai Wet geluidhinder (Wgh) opgesteld door ProRail voor saneringswoningen spoorweglawaai in de gemeente Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft kennis genomen van en stemt in met het onderzoek van ProRail en de bijbehorende maatregelen om spoorweglawaai voor een aantal woningen in onze gemeente te beperken. Het college stemt ook in met het voorstel van ProRail om betrokken bewoners hierover rechtstreeks te informeren.
Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 0651509162
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties