Besluitenlijst Week 36 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 36 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 36

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers
Op grond van de Gemeentewet bestaat voor zowel de burgemeester als de wethouders een verplichting tot verrekening van inkomsten die zij verwerven uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt deze gegevens bij de bestuurders op. Aan de hand van de verstrekte gegevens brengt het ministerie van BZK per bestuurder een advies uit over een eventuele verrekening. Deze adviezen zijn aan het college van B&W voorgelegd en het college heeft besloten de adviezen van het ministerie over te nemen.
Informatie: Bert Habets
Telefoon: 046-4777714
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Reacties