Besluitenlijst Week 38 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 38 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 38

Vragen ex artikel 43 RVO inzake signalen van ernstige overlast in Holtum
De fractie gob heeft op 24 augustus 2021 vragen gesteld over ernstige signalen van overlast in Holtum. Deze artikel 43 RVO vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Lars Aarts
Telefoon: 06-18876225
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Ambitiedocument Ontwikkellocatie Kwadrant 3 te Sittard
Het college heeft ingestemd met het opnemen van Kwadrant 3 in het Programma Ontwikkellocaties en het voorgestelde ambitiedocument vastgesteld. Kwadrant 3 ligt ten zuidwesten van de kruising van de Rijksweg Noord met de Walramstraat. Het college geeft opdracht voor de vervolgfase, waarvan een optieverlening aan Dom van den Bergh B.V. onderdeel van uit maakt.
Informatie: Thea Houbiers/René van der Valk
Telefoon: 0618645965 / 0638919766
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouders: wethouder Pieter Meekels en wethouder Andries Houtakkers

Samenwerkingsovereenkomst Volwassenenfonds Sport & Cultuur en Gemeente Sittard-Geleen
Het college heeft ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg en Gemeente Sittard-Geleen. Hiermee wordt deze samenwerking bekrachtigd en verder geconcretiseerd. Landelijk hebben ruim 1 miljoen inwoners niet de mogelijkheid om deel te nemen aan sport of cultuur, vanwege het ontbreken van financiële middelen. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen.
Informatie: Anouk Harle
Telefoon: 06-27278271
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Arboplan 2021-2025
Het college is voornemens het Arboplan 2021-2025 vast te stellen. Dit voornemend besluit zal ter instemming aan de OR worden voorgelegd.
Informatie: Laura Goos
Telefoon: 06-54687699
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief van “Wij de ouders” Graaf Huyn College inzake mogelijke inzet van prikbussen bij de school
Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief ontvangen van “Wij de ouders” Graaf Huyn College waarin zij hun zorgen uiten over de mogelijke inzet van prikbussen bij het Graaf Huyn College om jongeren te vaccineren. Via een brief heeft het college van burgemeester en wethouders hierop gereageerd.
Informatie: Maurice Leenders
Telefoon: 046-4777760
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2021
Voordat de accountant start met de controle van de jaarrekening 2021, is het nodig dat de gemeenteraad het controleprotocol 2021 vaststelt. Het controleprotocol geeft de accountant nadere aanwijzingen over de controle van de jaarrekening. In 2023 is het college verplicht om bij de jaarrekening 2022 een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Het verslagjaar 2021 gebruiken wij om de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording vorm te geven, zodat het college vanaf 2022 een volledige rechtmatigheidsverantwoording kan opleveren. Dit controleprotocol wordt op 22 september behandeld in de commissie Begroting & Verantwoording. De raad neemt op 10 november een besluit.
Informatie: Marianne Dackus
Telefoon: 06-11462910
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Reacties