Besluitenlijst Week 36 2023

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 36 van 2023 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 36 – 2023

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal wijzigingen dient voor 1 juli 2024 geïmplementeerd te zijn in iedere gemeenschappelijke regeling. Het gaat dan om nieuwe instrumenten waarmee de raad in een betere informatiepositie wordt gebracht. Het college heeft de raad een ontwerp wijzigingsbesluit toegezonden en adviseert de raad daar een zienswijze over kenbaar maken, inhoudende instemming met de geformuleerde uniforme wijzigingsvoorstellen.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023 en Uitgiftebesluit parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2023
Het college van B&W heeft het “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023” en het “Uitgiftebesluit parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2023” vastgesteld.
In het aanwijzingsbesluit worden de plaatsen in de gemeente aangewezen waar parkeerbelasting verschuldigd is en waar geparkeerd mag worden met een (bewoners)vergunning. Ook wordt aangegeven op welke manieren de parkeerbelasting kan worden voldaan.
In het uitgiftebesluit worden de voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeervergunning of parkeerabonnement vastgelegd. Daarnaast wordt bepaald hoeveel vergunningen en abonnementen per locatie maximaal kunnen worden uitgegeven.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake Continu Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2022
Het college van B&W heeft kennisgenomen van het rapport met de uitkomsten van het Continu Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en legt dit ter informatie voor aan de raad. Het doel van het onderzoek is om ervaringen van jeugdigen en ouders op te halen over de toegang tot de jeugdhulp, de uitvoering van de zorg door de zorgaanbieder en het effect van de hulp. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van jeugdhulp. De uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd worden verstrekt aan het Ministerie van VWS en gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad over de motie “Jongeren mentaal ondersteunen”
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de motie “Jongeren met mentale problemen”. Met de brief wordt beoogd de vragen van de raad te beantwoorden.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Cookieinstellingen