Besluitenlijst Week 20 2024

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 20van 2024 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 20 2024

Addendum convenant veiligheidskader Chemelot
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met een Addendum bij het convenant “Voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving”. Het addendum regelt het opdrachtgeverschap en de financiële bijdrage van de deelnemende partijen (de provincie Limburg, de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen, Stichting Chemelot, Chemelot Site Permit en DSM).
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Klachtenrapportage en -publicatie 2023
Het college van B&W heeft de klachtenpublicatie 2023 (klachten over gedragingen gemeente Sittard-Geleen 2023) vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen en ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. Het college blijft de ontwikkeling met betrekking tot het aantal klachten en de klachtbehandeling nauwgezet volgen.
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

(Voorlopige) jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de (voorlopige) jaarstukken 2023 Meld- en Coördinatiecentrum en de structurele gemeentelijke bijdrage CAO-loonkosten.
Het college van B&W heeft de (voorlopige) jaarstukken en de ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (GR VRZL) ontvangen. Deze stukken worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Het college stelt de gemeenteraad voor
om niet in te stemmen met de (voorlopige) jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 van de GR VRZL. Het college stelt de gemeenteraad voor om zowel voor de (voorlopige) jaarstukken 2023, als de ontwerpbegroting 2025 van de GR VRZL een zienswijze naar voren te brengen. Ook stelt het college voor om kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum en geen zienswijze naar voren te brengen over het voorstel van de GR VRZL om een structurele bijdrage aan de gemeenten te vragen vanaf 2024 voor de structurele stijging van CAO-loonkosten.
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Beantwoording brief Centrummanagement inzake rekenkameronderzoek “Parkeerbeleid nader bezien”
Het Centrummanagement Geleen heeft gereageerd op het rekenkameronderzoek “Parkeerbeleid nader bezien” naar het college van B&W. De brief is door het college beantwoord.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning varkensstal Rijstraat 102, Guttecoven
Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen de nota van zienswijzen goed te keuren en een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het verruimen van de bouwkavel. Dit ten behoeve van de bouw van een vleesvarkensstal en het uitbreiden van de bestaande stal met een biggenstal aan de Rijstraat 102 te Guttecoven.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Aanwijzingsbesluit hondenspeelweiden en hondenlosloopgebieden
Het college van B&W een aanwijzingsbesluit hondenspeelweiden en hondenlosloopgebieden genomen. Hiermee worden de reeds bestaande locaties vastgesteld en wordt er duidelijkheid gecreëerd voor hondenbezitters en handhaving, waar honden niet aangelijnd hoeven te worden. Binnen de bebouwde kom is het immers op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2.57) verplicht om honden aangelijnd te houden. Uitgezonderd hiervan zijn honden in hondenspeelweiden en hondenlosloopgebieden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beleid en handreiking voor (verplichte) participatie van initiatiefnemers onder de Omgevingswet
Het college van B&W heeft de nota Participatie initiatiefnemers Omgevingswet ter vaststelling doorgeleid naar de gemeenteraad. De nota geeft beleidsregels voor de participatie bij omgevingsplanactiviteiten, aanvullend op eerder vastgesteld gemeentelijk participatiebeleid.
De nota geeft inzicht en handreiking in de verwachtingen en verplichtingen van de voorbereiding en uitvoering van participatie door initiatiefnemers. Het document is een hulpmiddel bij het praktisch toepassen van participatie bij omgevingsplanactiviteiten. Met voorliggend voorstel wordt participatie door initiatiefnemers verplicht voor alle vergunningaanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot het bouwen van gebouwen en/of activiteiten en met betrekking tot wijziging van het gebruik hiervan.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Jaarstukken 2023, voorschotten 2024 en pro formabegroting 2025-2027 GR Kredietbank Limburg
Het college van B&W heeft de (voorlopige) jaarstukken en de ontwerpbegroting van de GR Kredietbank Limburg ontvangen. Deze stukken worden nu naar de gemeenteraad gestuurd.
Het college adviseert de gemeenteraad om de (voorlopige) jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen, om met de ontwerpbegroting in te stemmen én om daarop een zienswijze in te dienen.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Vaststelling wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor Sociale Kredietverlening en schuldhulpverlening in Limburg
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal wijzigingen dient voor 1 juli 2024 geïmplementeerd te zijn in iedere gemeenschappelijke regeling. Het gaat dan om nieuwe instrumenten waarmee de raad in een betere informatiepositie wordt gebracht. Het college heeft de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor Sociale Kredietverlening en schuldhulpverlening in Limburg vastgesteld. Daarnaast benoemt het college wethouder Bühler en wethouder Houtakkers per 1 juli 2024 tot de leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor Sociale Kredietverlening en schuldhulpverlening in Limburg.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Concept jaarrekening 2023, concept bijgestelde begroting 2024, ontwerpbegroting 2025 GR Vidar Wsw
Het college heeft de concept jaarrekening 2023, concept bijgestelde begroting 2024, ontwerpbegroting 2025 van de GR Vidar Wsw ontvangen. Deze stukken worden nu naar de gemeenteraad gestuurd.
Het college adviseert de gemeenteraad om de concept jaarrekening 2023 voor kennisgeving aan te nemen, om met de ontwerpbegroting 2025 en concept bijgestelde begroting 2024 in te stemmen én om daarop geen zienswijze in te dienen.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 GR BsGW
Het college van B&W heeft de (voorlopige) jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 van de GR BsGW ontvangen. Deze stukken worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Het college adviseert de gemeenteraad om de (voorlopige) jaarstukken 2023 voor kennisgeving aan te nemen, om niet met de ontwerpbegroting 2025 in te stemmen én om daarop drie zienswijzen in te dienen.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal wijzigingen dient voor 1 juli 2024 geïmplementeerd te zijn in iedere gemeenschappelijke regeling. Het gaat dan om nieuwe instrumenten waarmee de raad in een betere informatiepositie wordt gebracht. Het college van B&W heeft de wijziging van de gemeenschappelijke regeling BsGW vastgesteld.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Jaarstukken 2023, bijgestelde begroting 2024, en ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 GR Het Gegevenshuis
Het college van B&W heeft de (voorlopige) jaarrekening de bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de GR Het Gegevenshuis ontvangen.
Deze stukken worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Het college adviseert de gemeenteraad om de (voorlopige) jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen. Het college adviseert de gemeenteraad om met de bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 in te stemmen en hierop geen zienswijze af te geven.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Projectplan “Samen kundig”
Het college van B&W heeft ingestemd met de pilot “Samen kundig”. Het doel van deze pilot is om samen met ervaringsdeskundigen meer aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners. Het college heeft besloten om de raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Projectplan Pilot “Op de rit”
Het college heeft ingestemd met de pilot (proef) zoals in het projectplan “Op de rit” staat. Het doel van deze pilot is om gezinnen met schulden en daarmee samenhangende problematiek een schuldenvrije toekomst te bieden. De gezinnen krijgen persoonlijke begeleiding. Daarnaast heeft het college besloten om de raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Vaststelling bestemmingsplan Trierveldweg 2 te Born
Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan “Trierveldweg 2 te Born (NL.IMRO.1883.BPTrierveldweg2-VA01)” ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om in de toekomst bedrijfsbebouwing te realiseren.
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Bestemmingsplan President Kennedysingel-Swentiboldstraat Sittard
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan President Kennedysingel – Swentiboldstraat Sittard gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van 210 woningen verdeelt over zes woongebouwen. Tussen de gebouwen is er ruimte voor parkeren en groen. De wijzigingen hebben betrekking op de ontsluitingen van het gebied die nu in het bestemmingsplan worden vastgelegd, het opnemen van de mogelijkheid voor het realiseren van een voorziening voor vleermuizen en het behoud van een stukje groen vanwege de aanwezigheid van de huismus. Het college heeft ook besloten om de gemeenteraad voor te stellen de nota’s van zienswijzen en wijzigingen behorende bij President Kennedysingel-Swentiboldstraat Sittard vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Voorlopige jaarstukken 2023, ontwerp-begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (hierna: GR RUD-ZL)
Het college van B&W heeft van de GR RUD-ZL de (voorlopige) jaarstukken 2023, ontwerpbegrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ontvangen.
Deze stukken worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Het college adviseert de gemeenteraad hierover om de (voorlopige) jaarstukken 2023 voor kennisgeving aan te nemen én om daarbij een aanbeveling in te dienen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om met de ontwerp-begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 in te stemmen én om daarop een zienswijze(n) te geven.
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Voorlopig jaarverslag/jaarrekening 2023, ontwerp begrotingswijziging 2024-1, ontwerpbegroting 2025 en het ontwerp meerjarenperspectief 2026-2028 GR Omnibuzz
Het college van B&W heeft de (voorlopige) jaarstukken en de ontwerpbegroting van de GR Omnibuzz ontvangen. Deze stukken worden naar de gemeenteraad gestuurd. Het college adviseert de gemeenteraad om de (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2023 voor kennisgeving aan te nemen, om met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenperspectief 2026-2028 in te stemmen én om daarop geen zienswijze in te dienen.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Deelname Fase 3 Warmtenet Zuid-Limburg
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het deelnemen aan Fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). Dit is gedaan onder de voorwaarde dat de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het aangaan van deze overeenkomst. Het college van Sittard-Geleen is in Fase 3 WZL opdrachtgever, penvoerder subsidies en budgethouder op voor Fase 3 WZL zoals staat in de ontwikkelovereenkomst Fase 3 WZL.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 ‘Samen sterk, iedereen veilig’ – Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties
Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om de Regiovisie Zuid-Limburg 2024- 2031 ‘Samen sterk, iedereen veilig’ – Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De regiovisie geeft richting aan en vormt de basis voor effectieve samenwerking om zo de cirkel van geweld in afhankelijkheidsrelaties te doorbreken.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake versmarkt Sittard tijdens Koningsdag
De fractie van Burger Centraal heeft op 23 april 2024 vragen gesteld over het niet doorgaan van de versmarkt in Sittard tijdens Koningsdag. Deze artikel 43-vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Groene Bon
De fractie PVV heeft op 6 april 2024 vragen gesteld rondom de Groene Bon. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Cookieinstellingen