Besluitenlijst Week 21 2024

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 21 van 2024 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 21 2024

Veegplan 2022
Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Veegplan 2022’ ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Hiermee worden geconstateerde omissies in diverse geldende bestemmingsplannen door juridisch – planologische aanpassingen opgelost.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Bestemmingsplan “Veegplan 2023”
Het college van B&W heeft besloten het bestemmingsplan “Veegplan 2023” ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Hiermee worden geconstateerde omissies in diverse geldende bestemmingsplannen door juridisch – planologische aanpassingen opgelost.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Heroverweging onbenutte woningbouwtitels
Het college van B&W heeft besloten geen voorstel aan de gemeenteraad voor te bereiden tot het wegbestemmen van onbenutte woningbouwtitels in Sittard-Geleen. Dit om de woningmarkt in de gemeente een impuls te geven.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal wijzigingen dient voor 1 juli 2024 geïmplementeerd te zijn in iedere gemeenschappelijke regeling. Het gaat dan om nieuwe instrumenten waarmee de raad in een betere informatiepositie wordt gebracht. Het college van B&W heeft de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg vastgesteld.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Verklaring van geen bedenkingen foliebassin tussen Graetheide en de Bosweg in Born
Het college van B&W besluit de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een tweede foliebassin tussen Graetheide en de Bosweg in Born, naast het reeds aanwezige foliebassin.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Ronde voorstel agenda groen
Het college van B&W heeft op verzoek van de raad besloten de agenda groen ter opiniërende bespreking voor te leggen aan de ronde.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Het vergoeden van en aanwijzen van verenigingen voor het inzamelen van Papier en Karton
Het college van B&W heeft besloten om de vergoeding die verenigingen ontvangen voor het inzamelen van Papier en Karton te verhogen. Daarnaast heeft het college besloten om de verenigingen die Papier en Karton inzamelen hiervoor aan te wijzen.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Jaarrekening bouwgrondexploitatie 2023
Het college heeft de jaarrekening bouwgrondexploitatie 2023 vastgesteld. De jaarrekening bouwgrondexploitatie wordt als onderdeel van de Algemene Jaarrekening 2023 aan de gemeenteraad aangeboden.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Vervolgactie Groene Bon
Het college heeft besloten de actie Groene Bon een vervolg te geven. De actie werd in februari, in de laatste fase van de actie, stopgezet na het ontdekken van een fout. De resterende bonnen kunnen weer worden verzilverd. Inwoners krijgen daarover bericht. Met de actie kunnen in totaal 2900 huishoudens worden geholpen. Zij kunnen een energiezuinig apparaat aanschaffen. In het afgelopen jaar hebben bijna 2400 huishoudens dat al gedaan.
Portefeuillehouder: Wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Wateroverlast Henri Hermansstraat Sittard
De fractie van SPA heeft op 15 april 2024 vragen gesteld over de Wateroverlast Henri Hermansstraat, Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake MKB-ondersteuning
De fractie D66 heeft op 22 april 2024 vragen gesteld rondom MKB-ondersteuning. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan het raadslid verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Vragen ex artikel 43 RVO inzake MP-feesten van de Stadspartij, GOB en PIT
Beantwoording artikel 43-vragen n.a.v. krantenartikel in de Limburger en het statement van de organisatie MP-feesten. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fracties verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeersituatie op de Bornermarkt
De fractie van GOB heeft vragen gesteld over de parkeersituatie op de Bornermarkt. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Salvino-Meijer

Cookieinstellingen