Platform Sittard tegen paardenpension in gebied Kollenberg

Kollenberg, Sittard
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het College van B&W laat mogelijk toch onderzoeken of de vestiging van een paardenpension/manege op de hoek van de Lahrstraat en Duustergats mogelijk is.

Dit gebied met onder andere de voormalige kleigroeve St.-Rosa maakt deel uit van de Sittardse Kollenberg.

Het Platform Sittard heeft per brief aan College van Sittard-Geleen haar bezwaren tegen vestiging op genoemde locatie uiteengezet en sluit zich aan bij de bezwaren die in het verleden meerdere malen door de Stichting Behoud Kollenberg (SBK) zijn aangegeven.

“Door haar smalle holle wegen, eeuwenoude graften, niveauverschillen, glooiende hellingen en de nabijheid van een van de mooiste kerkhoven van Nederland heeft de Kollenberg een hoge landschappelijke waarde,” zo betoogt Platform Sittard.

Uit eerder gepresenteerde plannen wordt duidelijk dat voor realisatie van het paardenpension/manege in totaal 9,5 hectare grond nodig is. Bij gesprekken over een mogelijke vestiging elders (het voormalige terrein van het ECSC terrein aan de Sportcentrumlaan) is door de aanvrager zelfs gesproken over 140.000 m2 (14 hectare).

Platform Sittard vreest dat met de komst van een paardenpension/manege de belasting voor het toch al drukbezochte gebied te groot wordt. Het ligt immers voor de hand te veronderstellen dat het gebied ook zal wordt gebruikt als uitrijgebied voor de circa 50 paarden die er worden ondergebracht. In combinatie met wandelaars, mountainbikers en landbouwverkeer wordt het dan wel heel erg druk in dit kleine gebied. Verder is Platform Sittard bang dat in de toekomst ook een kantine bij het paardenpension/manege zal verrijzen. Dat zou de zaak er nóg slechter op maken.

Platform Sittard laat verder weten verbaasd te zijn over het opnieuw in beeld komen van het genoemde gebied omdat dat al twee keer eerder, naar aanleiding van en als reactie op de aanvraag voor een paardenpension/manege door de raad werd aangewezen als groengebied. Tijdens de vergadering van de commissie stedelijke ontwikkeling van 16 juni 2016 is daarenboven, vooral op grond van de ook hierboven aangehaalde argumenten, de voorkeur uitgesproken voor een andere locatie dan de Kollenberg.

“In de eerdere streekplanuitwerking, in de structuurvisie Sittard-Geleen 2010 en in de omgevingsvisie Sittard-Geleen uit 2016 zijn de gronden bepaald als (stadsrand)groen. De Raad van State heeft vastgesteld dat deze streekplanuitwerking niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en in overeenstemming is met provinciaal beleid dat gericht is op het voorkomen van ruimtelijke barrièrewerking van infrastructuur en bebouwing.”

Men vreest dat, als er wordt gekozen voor het vestigen van een paardenpension/manege op de hoek van de Duuster Gats en de Lahrstraat, een precedent wordt geschapen voor mogelijke bebouwing van de resterende terreinen in dit groengebied.

“De Westelijke Mijnstreek is samen met de Randstad en Parkstad Limburg een van de dichtst bebouwde gebieden van ons land. De gemeente moet daarom iedere vierkante meter natuur koesteren. Natuur bevordert wandelen en bewegen en geeft rust. Iets dat steeds meer onmisbaar is in onze maatschappij en ook dicht bij huis gezocht moet kunnen worden. Deze gegevens zijn, naast de specifieke unieke kenmerken van de Kollenberg, extra redenen om dit gebied niet te bebouwen met meerdere bouwwerken, met de daarbij behorende parkeercapaciteit en met gecultiveerde paarde weiden.”

Tenslotte wijst Platform Sittard erop dat de komst van een paardenpension/manege in het Kollenberggebied in strijd is met de plannen om de Kollenberg via voornoemd groengebied, de terreinen die vrijkomen na sloop van het verouderde zorgcentrum de Kollenberg en via de nu schitterend ingerichte schootsvelden rechtstreeks te verbinden met Fort Sanderbout en de Oostelijke schootsvelden. En daarmee met de binnenstad. Het verbinden van het natuurgebied met de binnenstad verhoogt de aantrekkelijkheid en woonfunctie van het Sittardse stadscentrum. Vestiging van een paardenpension/manege op de Kollenberg staat op gespannen voet met de haalbaarheid van dit plan.

Reacties