Corona op de werkvloer

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

We kunnen niet meer om het coronavirus heen. Welke verplichtingen brengt dat voor de werkgever mee?

mr Marieke Terpstra

Gezondheidsgegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de werkgever bijzondere persoonsgegevens alleen mag registreren als hij daarvoor een wettelijke grondslag heeft.

Als een medewerker zich ziek meldt of verkouden op de werkvloer rondloopt, wilt u weten of het coronavirus een rol speelt. U mag daar volgens de AVG niet naar vragen. Alleen de bedrijfsarts is bevoegd om medische informatie met de medewerker uit te wisselen.

Privacy bij Corona

Als de werknemer uit zichzelf vertelt dat er sprake is van een (vermoedelijke) coronabesmetting, mag de werkgever dit niet vastleggen in zijn administratie, omdat hij geen wettelijke grondslag heeft. Alleen met toestemming van de werknemer mag de werkgever de overige werknemers inlichten over de aard en oorzaak van de ziekte. Het is wel toegestaan om de werknemer waarvan de werkgever vermoedt dat deze besmet is met het coronavirus naar de bedrijfsarts te sturen. De bedrijfsarts kan dan beoordelen of er sprake is van een mogelijke besmetting en zo nodig contact opnemen met de regionale GGD. Temperatuur opnemen, een koortsscan aan de poort is niet toegestaan, ook niet als de werkgever vermoedt dat er sprake is van besmetting.

Veilige en gezonde werkomgeving

In de Arbeidsomstandigheden wet is een algemene verplichting voor de werkgever opgenomen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast dient de werkgever voorlichting en instructies te geven over de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Pas als er sprake is van een concrete bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid op de werkplek moet een werkgever voorzorgsmaatregelen nemen. De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan bestaan nu uit het regelmatige wassen van handen en het vermijden van persoonlijk contact. Het is belangrijk om als werkgever de actuele adviezen van de regionale GGD en het RIVM op te volgen.

Thuiswerken

Om verspreiding van het virus te voorkomen is het thuis laten werken van werknemers met verkoudheidsklachten een optie. Een werknemer heeft overigens pas recht op thuiswerken als daar specifieke afspraken over zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer. Zolang er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid is de werknemer verplicht om arbeid op de afgesproken manier te verrichten. In het kader van een ernstige en concrete dreiging van het coronavirus kan goed werkgeverschap de werkgever verplichten afspraken te maken over thuiswerken.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) moet om instemming worden gevraagd bij ieder voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Hieronder valt ook het beleid rondom het coronavirus. Het is dus belangrijk om de OR tijdig te betrekken bij het nemen van maatregelen. Maak afspraken over de doorlooptijd van de instemmingsaanvraag; een snelle aanpak is vereist bij het coronavirus. De OR mag overigens afzien van het instemmingsrecht, als zij dat gezien de omstandigheden verstandig vindt.

Loondoorbetaling bij afwezigheid

Als een werknemer ziek is, hier of in het buitenland, gelden, ook in het geval van coronabesmetting, de normale regels van loondoorbetaling bij ziekte.

Ook als een werknemer thuis is op advies van het RIVM om andere personen niet te besmetten (huisgenoten van besmette personen of wanneer de werknemer in een gebied is geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten heeft) gelden de algemene regels van loondoorbetaling bij ziekte.

Indien werknemers niet naar het werk willen komen omdat zij bang zijn voor besmetting door collega’s of klanten, zonder dat daar een reden voor is, is er sprake van werkweigering en mag de werkgever de loondoorbetaling, na waarschuwing, stopzetten.

Kort verzuimverlof of calamiteitenverlof kan worden opgenomen als bijvoorbeeld de school of het kinderdagverblijf sluit en de werknemer met spoed de kinderen moet ophalen. Dit geldt eventueel ook voor de volgende dag als de werknemer op korte termijn geen oppas kan vinden. Wanneer de werknemer niet kan werken omdat hij de zorg op zich moet nemen voor de verzorging van een ziek familielid kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen.

Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door het coronavirus kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen als er, in een periode van 2 tot maximaal 24 weken, minstens 20% minder werk is als direct gevolg van het coronavirus. Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers voor wie de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft, dus niet voor oproepkrachten met een 0-urencontract en uitzendkrachten.

De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 6 weken. Als er na afloop van die periode geen verbetering is, dan kan de werkgever verlenging van de vergunning aanvragen. De vergunningsperiode is maximaal 24 weken.

Gedurende de vergunningsperiode wordt het loon aan de werknemers doorbetaald. Het UWV maakt de WW-uitkering, voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen, over aan de werkgever. Voor zieke werknemers kan geen WW-uitkering worden aangevraagd. Voor hen geldt de normale loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.

De arbeidsrechtspecialisten van KampsVanBaar Advocaten adviseren u graag over uw verplichtingen als werkgever tijdens ziekte of dreigende ziekte.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag dan kunt u hen bereiken op 0464205660 of via [email protected].

KampsVanBaar Advocaten

KampsVanBaar Advocaten
Wilhelminastraat 25
6131 KL Sittard
046 420 56 60

Reacties